Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA)

Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA) ir Eiropas nacionālo akreditācijas institūciju asociācija, kas ir oficiāli atzīta no Dalībvalstu nacionālajām valdībām, lai atbilstoši starptautiskiem standartiem novērtētu un apstiprinātu organizācijas, kuras veic atbilstības novērtēšanu – testēšanu, kalibrēšanu, inspicēšanu, verificēšanu un sertificēšanu.

Patērētāji, uzņēmēji, regulatori un citas organizācijas visā pasaulē vēlas uzticēties produktiem un pakalpojumiem, kurus viņi izmanto. Kā konsekvence tam ir pieaugošais specifisko nacionālo un starptautisko standartu skaits produktiem, pakalpojumiem un procesiem. Ja tos piemēro korekti, tas dara dzīvi drošāku, veselīgāku un vieglāku ikvienam un rada komunikāciju un tirdzniecību, kā arī ļauj efektīvāk izmantot resursus.

Organizācijām, kuras novērtē atbilstību standartiem, jābūt tehniski kompetentām, lai veiktu šos izvērtēšanas pakalpojumus. Ja piegādātājs ir akreditēts no kāda EA dalībnieka puses, tā klients var būt pārliecināts par kompetenci un neatkarību viņa atbilstības novērtēšanas darbam.

EA ir kā oficiālais Eiropas akreditācijas infrastruktūras uzraugs, EA kopējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt tās biedru akreditēto atbilstības novērtēšanas pakalpojumu vērtību un ticamību un akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas Eiropas tirgū/telpā.

EA interneta vietne: http://www.european-accreditation.org

Ar EA MLA ieguvumiem un iespējām lasiet šeit - elektroniskais informatīvais buklets


EA kā Eiropas akreditācijas infrastruktūra

EA atbilstoši EK Regulas 765/2008 (ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93), 14.panta 6.punktam formāli ir nozīmēta kā atbildīgā institūcija par Eiropas akreditācijas infrastruktūru. Atbilstoši šīs regulas 14.panta 2.punktam starp Eiropas Komisiju un EA ir noslēgts līgums, kurš nosaka EA detalizētus uzdevumus, kā arī finansēšanu un uzraudzību.

Akreditācijas loma Eiropas Savienības likumdošanā

Kopš 2008.gada, stājoties spēkā EK Regulai 765/2008 (ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93), tā nosaka kopējo ietvaru akreditācijas pakalpojumiem Eiropā, kā arī stiprina akreditācijas nozīmi gan reglamentētajā, gan brīvprātīgajā jomā. Regula nacionālajām valdībām uzliek par pienākumu akceptēt citu valstu EA MLA dalībnieka akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtos rezultātus. 

EA MLA

EA daudzpusējās atzīšanas līgums (EA MLA) ir līgums starp EA pilntiesīgiem locekļiem, ar ko parakstītāji atzīst un pieņem citu parakstītāju akreditācijas sistēmu ekvivalenci un arī uzticību atbilstības novērtēšanas rezultātiem, ko sniedz līguma parakstītāju akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas.

Divpusējiem līgumiem, kas tiek slēgti starp EA un EA asociētajiem biedriem, arī ir līdzīga nozīme. Divpusējo līgumu parakstītājiem ir tādas pašas prasības kā pilntiesīgiem biedriem.

 

Uz lapas augšu