Latvijas Nacionālā akreditācijas padome ir konsultatīva institūcija laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju, vides verificētāju (EMAS), SEG verificētāju akreditācijai reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā. Tā piedalās valsts politikas izstrādē akreditācijas jomā un veicina sadarbību ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām. Šīs padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets. 

Padomes sastāvā ietilpst pārstāvji no šādām ieinteresētajām pusēm: ministrijas, nacionālās kvalitātes infrastruktūras institūcijas, atbilstības novērtēšanas institūcijas, profesionālās nevalstiskās organizācijas atbilstības novērtēšanas jomā, patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas.

Pamatojoties uz likuma „Par atbilstības novērtēšanu” 13.panta trešo daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumu Nr.1266 „Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums” 4. un 5.punktu apstiprināt Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs

Z.Liepiņa – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

 

Padomes priekšsēdētāja vietniece

G.Jaunbērziņa – Beitika – valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas  birojs” direktore

 

Padomes locekļi:

I.Apsīte  -  Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktore

L.Māriņa – Nacionālās metroloģijas institūcijas pārstāve

A.Cars –  Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis

J.Pēkale – Tehnisko ekspertu asociācijas valdes priekšsēdētāja

I.Pilmanis – Nacionālās standartizācijas institūcijas valdes loceklis

V.Reinika– Latvijas Testēšanas laboratoriju asociācijas pārstāve

R.Rimša -  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides   aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vecākā eksperte

J.Storoženko – Latvijas Laboratorās medicīnas biedrības valdes locekle

A.Segliņa – Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte

Ģ.Tobijs – Būvmateriālu ražotāju asociācijas pārstāvis

D.Ugare – Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece

B.Vītoliņa – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs direktore

M.Zelmenis – Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs

K.Zariņa – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas vadītāja

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ekonomikas ministrijas 2014.gada 2.decembra rīkojumu Nr.234 “Par Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes personālsastāvu”.

 

Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes sēžu protokoli: skatīt šeit

 

Uz lapas augšu