Akreditācijas nozaru tehniskās komitejas (ANTK) sniedz konsultācijas Latvijas Nacionālajam akreditācijas birojam tehniskajos jautājumos dažādās akreditācijas sfērās, piedalās LATAK dokumentu izstrādē, EA dokumentu tulkošanā, vērtētāju un ekspertu apmācībā.

Nozaru tehniskās komitejas darbojas saskaņā ar Nozaru tehnisko komiteju reglamentu un to sastāvu veido attiecīgo nozaru speciālisti un LATAK pārstāvji.

Komitejas darbību koordinē no komitejas dalībnieku vidus ievēlēts komitejas priekšsēdētājs, viņa vietnieki un/vai sekciju vadītāji. Abpusējus sakarus starp LATAK un komitejām uztur LATAK nozīmēta persona. Komitejas sēdēs piedalās LATAK vadība. Nozaru komiteju lietvedību uztur LATAK pārstāvis.

Darbojas šādas nozaru tehniskās komitejas:

  • Prasmes pārbaužu organizatoru akreditācijas ANTK
  • Medicīnas iekārtu inspicēšanas ANTK


ANTK pamatnolikumu skatīt pievienotajā dokumentā.

Uz lapas augšu