9. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules akreditācijas diena. Šī gada tēma ir “Akreditācija: pārliecības nodrošināšana būvniecībā un tās izveidotajā vidē”. Standarti un atbilstības novērtējums, ko ir veikusi akreditēta institūcija, ir instrumenti, sniedz atbalstu būvniecībai visos tās procesos, sākot ar projektētājiem, arhitektiem, inženieriem, ražotājiem, darbuzņēmējiem, ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem un beidzot ar valsts sektoru, regulatoriem un kontroles institūcijām – atbilstošas likumdošanas izstrādei, kā arī vides aizsardzības un sabiedrības drošības un uzticības nodrošināšanai.

Būvniecība ir nozīmīga tautsaimniecības joma, tā saistīta ne tikai ar valsts ekonomisko attīstību, bet arī ar vides un sabiedrības drošību. Būvniecībā izaicinājums ir tiekties uz izmaksu samazināšanu un peļņas gūšanu, vienlaikus nodrošinot un uzlabojot būvniecības kvalitāti un radot drošu vidi gan būvlaukumā, gan apbūvētajā vidē ilgtermiņā.

Akreditācija sniedz pārliecību par drošību un ilgtspēju, rados sistēmu, kas palīdz uzņēmējiem kontrolēt riskus, uzlabot darba efektivitāti, nodrošināt atbilstību normatīvajam regulējumam un iegūt pārliecību par piegādātāju kvalitāti. Pateicoties akreditētai testēšanai, kalibrēšanai, inspicēšanai un sertificēšanai, pasūtītāji, piegādātāji un ikviena būvniecības procesos iesaistītā puse var būt droša, ka būvprojekti tiks īstenoti efektīvi, būvniecības vide būs droša un tiks izmantoti droši materiāli.

Laboratorijas tiek akreditētas būvniecības produktu, izejmateriālu, tehnisko materiālu, iekārtu, akustikas un gaisa noplūdes testēšanai. Kalibrēšanas laboratorijas specializējas, piemēram, akustikas, masas, blīvuma, apjoma, spēka, griezes, spiediena, šķidrumu, temperatūras, mitruma kalibrēšanā.

Akreditēta kvalitātes, vides, darba drošības un veselības, kā arī energopārvaldības sistēmu sertifikācija veicina atbilstoša procesu kontroli būvniecības uzņēmumos, nodrošinot efektīvu projektu īstenošanu, to ietekmes uz vidi un energoefektivitātes kontroli, kā arī drošu darba vidi būvniekiem. Arī akreditētas inspicēšanas institūcijas veic ar būvniecību saistītas kvalitātes pārbaudes, piemēram, metināšanas un metināšanas procedūru, spiedtvertņu, cauruļvadu, pacēlājiekārtu pārbaudes.

Akreditācija sniedz atbalstu būvniecības sektoram, palīdzot īstenot virzību uz viedāku, tīrāku un drošāku būvniecību, sniedzot pārliecību par darbaspēka drošību būvlaukumā, būvspeciālistu kompetenci, būvizstrādājumu un izejmateriālu kvalitāti un izcelsmi, ēku energoefektivitāti, projektu un arhitektūras kvalitāti, elektrības un gāzes tīklu drošu ierīkošanu un ēku ilgtspēju ilgtermiņā.

Patērētājiem akreditācija sniedz pārliecību par jaunu un esošu ēku un vispārējās infrastruktūras drošību, komerciālo un dzīvojamo ēku ilgtspēju, ietekmi uz vidi un energoefektivitāti.

Papildu informācija par Pasaules akreditācijas dienu (angļu val.)

Uzziņai
Pasaules akreditācijas diena ir globāla iniciatīva, kuru 2008. gadā aizsāka Starptautiskais akreditācijas forums (International Accreditation Forum, IAF) un Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC), lai veicinātu izpratni par akreditācijas nozīmi un informācijas par akreditācijas ieguvumiem un priekšrocībām pieejamību.

07.06.2017.

Uz lapas augšu