Apspriešanā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas, jo īpaši:

 • ieinteresētās privātpersonas, būvizstrādājumu tiešie privātie lietotāji;
 • uzņēmumi un individuālie komersanti, it īpaši mazie un vidējie uzņēmumi (ražotāji, importētāji, izplatītāji, būvuzņēmēji, projektētāji, piegādātāji profesionālie galalietotāji);
 • uzņēmumu pārstāvji (nozares apvienības, tirdzniecības kameras, arodorganizācijas);
 • tehniskās institūcijas (paziņotās iestādes, tehniskās novērtēšanas iestādes, standartizācijas organizācijas, Eiropas Tehniskā novērtējuma organizācija)...
 • publiskas iestādes vai kontroles iestādes (tirgus uzraudzība, piemēram, inspektori/tiesībaizsardzības iestādes, akreditācijas, paziņojošās iestādes, produktu informācijas punkti, ēku kontrole);
 • nevalstiskās organizācijas;
 • akadēmiskas, pētniecības un tehnoloģiju organizācijas;
 • būvstrādnieku pārstāvji;
 • patērētāju aizsardzības organizācijas.

  Būvizstrādājumu regulas (ES) Nr. 305/2011 mērķis ir gādāt, lai vienotais tirgus darbotos izstrādājumiem, kurus izmanto ēku būvniecībā un infrastruktūrā. Tāpēc būvizstrādājumu regula paredz noteikumus par būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību novērtēšanu un par novērtēšanas rezultātu paziņošanu, izmantojot visā ES lietojamu kopēju tehnisko terminoloģiju (ko galvenokārt veido saskaņoti Eiropas standarti un Eiropas novērtējuma dokumenti). Atbilstoši būvizstrādājumu regulas noteikumiem novērtēti būvizstrādājumi ir marķēti ar CE zīmi. ES dalībvalstis var noteikt savus noteikumus par ēku un infrastruktūras būvju projektēšanu un drošumu, ja attiecībā uz produktiem, kas marķēti ar CE zīmi, tiek izmantota būvizstrādājumu regulas kopējā tehniskā terminoloģija. Tas vajadzīgs tāpēc, lai profesionāļiem, publiskajām iestādēm un patērētājiem būtu pieejama ticama un salīdzināma informācija par būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašībām, lai dažādās valstīs būtu iespējams salīdzināt dažādu ražotāju piedāvāto izstrādājumu ekspluatācijas īpašības. Tā var arī izvairīties no dažu izstrādājumu izslēgšanas no valstu tirgiem tikai tāpēc, ka tie ir izgatavoti un to ekspluatācijas īpašības ir testētas citā valstī.

  Vairākos avotos, piemēram, 2016. gada ziņojumā par būvizstrādājumu regulas īstenošanu, REFIT platformā publicētajos viedokļos un pētījumos par Eiropas būvniecības nozares regulējumu, ir izceltas problēmas, kas apgrūtina būvizstrādājumu regulas darbību. Piemēram, ir nepieciešams izskaidrot vienkāršošanas noteikumus, trūkst datu par to, ciktāl mikrouzņēmumi izmanto vienkāršošanas noteikumus un vienkāršotās procedūras, saikne ar Regulu Nr. 1025/2012 par standartizāciju un standartu obligātu izmantošanu būvizstrādājumu regulā, nozarei specifiskajiem tirgus uzraudzības un izpildes noteikumiem, sīki izstrādātajiem noteikumiem par paziņotajām iestādēm un procedūras noteikumu racionalizēšanu saistībā ar Eiropas novērtējuma dokumentu izstrādi galīgajā redakcijā. Eiropas Komisijas 2016. gada novembra “Enerģētikas savienības tiesību aktu kopumā” ir minēta vajadzība novērst iekšējā būvizstrādājumu tirgus sadrumstalotību. Tāpēc Komisija grasās novērtēt varbūtēju ES iniciatīvu pārskatīt ES noteikumus par būvizstrādājumiem un šīs iniciatīvas ietekmi.

  Šīs sabiedriskās apspriešanas mērķis ir visiem ieinteresētajiem iedzīvotājiem un personām dot iespēju piedalīties novērtēšanā un paust viedokli par svarīgākajiem izvērtējamajiem jautājumiem. Sniedzot šādu iespēju, šī apspriešana papildina iepriekšējās apspriešanās ar ieinteresētajām personām, kas bija specifiskākas.

  Šīs apspriešanas rezultāti tiks izmantoti Komisijas novērtējuma un ietekmes novērtējuma ziņojuma un tam pievienotajā tiesību akta priekšlikuma sagatavošanā, ja novērtēšanā izkristalizēsies vajadzība mainīt ES noteikumus par būvizstrādājumiem.

  Apspriešanā varat piedalīties, aizpildot šo tiešsaistes anketu.

  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OpenPublicConsultationOnConstructionProducts?surveylanguage=lv

  Anketa ir pieejama 23 oficiālajās ES valodās, un jūs varat aizpildīt, kuru vēlaties. 

  26.01.2018.

Uz lapas augšu