29.06.2018.

Noteikumi par testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju novērtēšanu atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 un pāreja no standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 uz standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2017.

Starptautiskais standarts ISO/IEC 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” stājās spēkā 2017.gada 1.decembrī. Nacionālā standarta statusā tas tika adaptēts 2017.gada 21.decembrī. Standartu piemēro atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic testēšanu, kalibrēšanu, paraugu ņemšanu. Standarts LVS EN ISO/IEC 17025:2017 aizstāj LVS EN ISO/IEC 17025:2005, tomēr pārejas periodā piemērojami abi standarti. Atbilstoši ILAC rezolūcijai (ILAC Resolution GA 20.15) standartam noteikts 3 gadu pārejas periods.

Sākotnējās akreditācijas pieteikumi

Pārejas periodā pieteikumus laboratoriju sākotnējai akreditācijai pieņem pēc LVS EN ISO/IEC 17025:2005 un LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standartu versijām. Sākot no 2019.gada 1.jūnija pieteikumus laboratoriju sākotnējai akreditācijai LATAK pieņems tikai atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standartam.

Pārejas noteikumi laboratorijām, kuras akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005.

Visām akreditētajām laboratorijām, kuras akreditētas atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standartam, jāsagatavo programma, nosakot pasākumus izmaiņām vadības sistēmā, dokumentācijā, nepieciešamos resursus, mācības personālam, termiņus izmaiņu ieviešanai un plānoto laiku pārvērtēšanai uz standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2017. Šāda programma jānosūta LATAK līdz 2018.gada 1.oktobrim. LATAK vērtēs atbilstību jaunajam standartam kārtējās uzraudzības vai atkārtotas novērtēšanas laikā normāla akreditācijas cikla ietvaros. Pārvērtēšana pēc jaunā standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 ir iespējama no 2018.gada 2.jūlija. Lai nodrošinātu, ka laboratorijām nerodas papildu izdevumi par ārpuskārtas vērtēšanām un laikā tiktu nodrošināta visu laboratoriju pāreja uz jaunā standarta versiju, visas kārtējās vērtēšanas pēc 2019.gada 1.septembra tiks veiktas atbilstoši jaunā standarta versijai.

Ja savlaicīgi tiks iesniegta nepieciešamā dokumentācija un, ja pārvērtēšana pieteikta atkārtotas novērtēšanas procedūras ietvaros, laboratoriju novērtēšana atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 neradīs papildu izmaksas. Lai pārliecinātos par institūcijas atbilstību jaunajām prasībām, papildu laiks var būt nepieciešams jaunā standarta prasību izvērtēšanai kārtējās uzraudzības procedūras ietvaros. Lai institūcija saņemtu akreditāciju atbilstoši jaunajam standartam, visām novērtēšanas laikā konstatētajām neatbilstībām ir jābūt novērstām.

Pēc 2020.gada 1.decembra institūciju akreditācijas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 tiks atceltas.

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar LATAK vadošajiem vērtētājiem. Veidlapas pieejamas LATAK mājas lapā www.latak.gov.lv.

Uz lapas augšu