09.03.2020.

Šī gada janvāra beigās un februāra sākumā LATAK veica ikgadējo klientu aptauju, kuras rezultāti apliecināja Aģentūras darba ieguldījumu tautsaimniecībā, aizvien pieaugošo profesionalitāti akreditācijas procesos, sadarbības pilnveidi un ikdienas darba atbilstību mūsdienu labas pārvaldības prasībām.

Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” direktore Gundega Jaunbērziņa-Beitika apliecina: “2019.gada aptaujas dati ir mūsu darba efektivitātes rādītājs. Esam gandarīti, ka atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas ieguldījumu viņu izaugsmē vērtē kā ļoti augstu, jo tieši šāds ir mūsu mērķis – apliecināt ne tikai akreditācijas nepieciešamību mūsdienu dzīves kvalitātes uzlabošanā, bet arī sniegt pienesumu uzņēmumu izaugsmē – eksportspējā, attīstībā, atbilstībā nacionālajām un starptautiskajām prasībām, konkurētspējā un ilgtermiņa izaugsmē.”

Aptaujas dati, kurus sniedza 55% no uzrunātajām atbilstības novērtēšanas institūcijām (turpmāk-ANI), apliecina- 44% ir pārliecināti, ka akreditācija uzlabo konkurētspēju, savukārt 39% izvēlas LATAK, jo uzskata, ka sadarbībā iegūst vienkāršāku un ātrāku akreditācijas procesu. Tāpat aptaujas dati liecina, ka no visām akreditācijas jomām pieprasītākās ir testēšana, medicīnas testēšana un inspicēšana. Īpaši nozīmīgi dati Aģentūras izaugsmei ir saistīti ar LATAK un ANI savstarpējo sadarbību, vadošo vērtētāju profesionalitāti un darba kvalitāti, izvērtējot un sniedzot akreditācijas procesā atbalstu institūcijām. 71% ANI atzīst, ka 2019.gadā sadarbība un komunikācija ir bijusi ļoti laba un teicama, savukārt 64% institūciju atzīst, ka, reaģējot uz iesniegumiem par izmaiņām sfērā, LATAK darbs ir vērtējams kā ļoti labs un teicams. Būtisks rādītājs ir saistīts ar vadošo vērtētāju profesionalitāti akreditācijas darbā un novērtēšanas procesos – gandarījums par paveikto ir liels, jo 52% aptaujāto institūciju novērtē vadošo vērtētāju profesionalitāti kā īpaši augstu jeb teicamu.

LATAK direktore Gundega Jaunbērziņa-Beitika: “Dati, kurus iegūstam no klientu aptaujām, ir stimuls turpināt veidot akreditācijas sistēmu Latvijā aizvien kvalitatīvāku, tiecoties uz izcilību un teicamiem rezultātiem. Aizvien lielāks ir to institūciju pieaugums, kas apliecina LATAK kvalitātes sistēmu novērtēšanu kā ļoti labu un teicamu. Šie skaitļi ir pieauguši par 11%, kas ir lielisks rādītājs, lai apzinātu savu kompetenci un ieguldījumu jomas izaugsmē. 71% atbilstības novērtēšanas institūciju atzīst, ka tehnisko kompetenču novērtēšana no Aģentūras puses ir ļoti augsta. Pateicamies visiem, kas atrada aizņemtajā ikdienā laiku, lai sniegtu mums savu redzējumu par LATAK darbu un sadarbību, tas neapšaubāmi ir ieguldījums mūsu stratēģijas izveidē, jaunu mērķu noteikšanā un organizācijas pilnveidē arī nākotnē. Mēs nestāvam uz vietas un augstais novērtējums no sadarbības pusēm ir vēl viens iemesls, lai katru dienu sevi pilnveidotu, sasniegtu jaunus rezultātus un kopīgiem spēkiem stiprinātu akreditāciju Latvijā un ārpus tās. Paldies ikvienam, kas sniedz kritisku skatījumu uz Aģentūras darbu, tas mudina izvērtēt mūsu darbu un tiekties pēc izcilības ikvienā akreditācijas procesa posmā. Lai mums viss izdodas – kopīgiem spēkiem uz izcilību!”

Aptauja ik gadu tiek rīkota ar mērķi noskaidrot dažādus akreditācijas procesa aspektus – tostarp savstarpējo komunikācijas starp Aģentūras un atbilstības novērtēšanas institūcijām, dokumentu kvalitāti, akreditācijas procesa posmu lietderību un efektivitāti, sadarbības ieguvumus, pilnveides iespējas un viedokli ar LATAK nozīmi ANI ikdienas darbā.

Vairāk par klientu aptauju rezultātiem lasiet sadaļā Klientu aptaujas rezultāti

Uz lapas augšu