Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) ir dibināts 1994. gada 30. augustā ar Ekonomikas ministrijas 1994. gada 30. augusta rīkojumu Nr. 295.

Ar 2018.gada 1.martu SIA "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs" ir mainījusi savu statusu un turpmāk būs valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs."

LATAK darbību Latvijas Republikā nosaka:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību;
  • likums “Par atbilstības novērtēšanu”;
  • Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumi Nr. 673 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību";
  • Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi Nr. 1266 “Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums”;
  • standarts LVS EN ISO/IEC 17011:2017 ;
  • Eiropas akreditācijas kooperācijas EA un Starptautisko akreditācijas organizāciju IAF un ILAC norādījumi un lēmumi;
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.111 Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" nolikums".

 

Birojam Patentu valdē apstiprināta preču zīme (logo).
 

Biroja juridiskā un faktiskā adrese:
Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010

Rekvizīti:

v/a „Latvijas nacionālais akreditācijas birojs"

Reģistrācijas numurs: 90011630688

Konts: LV18TREL912069200200B
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22

 

Uz lapas augšu