Akreditētās personāla sertifikācijas institūcijas

Nr. Institūcijas nosaukums Adrese Telefons Sfēra Akreditēts līdz Piezīmes
S3-176 Biedrības ''Latvijas Būvinženieru savienība'' Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Kr.Barona iela 99, lit.1A, Rīga, LV-1012 67845910

Nereglamentētā sfēra:

ēku un to konstrukciju, ceļu, tiltu konstrukciju tehniskās apsekošanas, ēku un tiltu konstrukciju pārbaudes, ēku, ceļu un tiltu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanas, ēku, ceļu un tiltu būvdarbu veikšanas projektu izstrādes, ēku, ceļu un tiltu būvprojektu vadīšanas, ēku, ceļu un tiltu nojaukšanas būvniecības speciālistu sertificēšana; projektu vadītāju sertificēšana; inženierakustikas ekspertu sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

ēku konstrukciju, ceļu un tiltu projektēšanas, ēku, ceļu un tiltu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, restaurācijas būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, inženierizpētes būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība
Nereglamentētā sfēra
2025-02-25
S3-214 Biedrības "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība" Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084 67596849

Reglamentētā sfēra:

ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, saldēšanas sistēmu, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu, pārvades gāzes apgādes sistēmu, pārvades naftas apgādes sistēmu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība; neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā sertificēšana
Reglamentētā sfēra
2026-01-11
S3-215 Latvijas Farmaceitu biedrības Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisija Pils iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija 67502571

Reglamentētā sfēra:

farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertificēšana
Reglamentētā sfēra
2025-01-07
S3-220 “Latvijas melioratoru biedrība” Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Juridiskā adrese: Rīgas iela 113, Salaspils, LV-2169, Latvija Atrašanās vieta: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039, Latvija 67551620

Reglamentētā sfēra:

meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība
Reglamentētā sfēra
2026-01-20
S3-224 Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Sertifikācijas birojs Juridiskā adrese: Dzērbenes iela 27-219, Rīga, LV-1006; Atrašanās vietas adrese: Dzērbenes iela 27-217, Rīga, LV-1006 6549671

Nereglamentētā sfēra:

apaļkoksnes, smalcinātas koksnes, zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicēju un kvantitātes uzmērītāju, augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāju sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

meža inventarizācijas veicēju sertificēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2025-06-14
S3-227 Biedrbas ''Latvijas Dzelzceļnieku biedrba'' Sertificēšanas centrs Dzirnavu iela 147 k-3, Rīga, LV-1050 67233622

Nereglamentētā sfēra:

elektronisko sakaru sistēmu un tīklu, dzelzceļu sliežu ceļu, dzelzceļa signalizācijas sistēmu un dzelzceļa kontakttīklu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība; vilces līdzekļa vadītāju (mašīnistu), vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgu, dzelzceļa stacijas dežurantu, vilces kustības vadības dispečeru psihofizioloģiskās piemērotības novērtēšana; elektrotehniskā personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C) sertificēšana; dzelzceļa staciju projektēšanas būvspeciālistu sertificēšana; dzelzceļa inženiertehnisko būvju (staciju inženierbūvju, dzelzceļa, tiltu, dzelzceļa pārvadu, dzelzceļa caurteku), tramvaja sliežu ceļu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, būvspeciālistu sertificēšana; radio sistēmu un tīklu projektēšanas un būvdarbu vadīšanas būvspeciālistu sertificēšana
Akreditācijas sfēra
Accreditation scope
2025-05-11
S3-236 Biedrības “Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija” Specializētais sertifikācijas centrs Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006 67779349

Nereglamentētā sfēra:

elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu izbūves, eletroietaišu ekspluatācijas, elektroietaišu ekspluatācijas darbu vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu ekspluatācijas tehniskās ekspertīzes, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes darba vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu mērīšanas un pārbaudes tehniskās ekspertīzes būvspeciālistu sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

elektrotehniskā personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C) sertificēšana; elektroietaišu projektēšanas, izbūves darba vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2026-03-03
S3-245 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvežu sertifikācijas centrs" Pulkveža Brieža iela 15-10, Rīga, LV-1010 67222381

Nereglamentētā sfēra:

grāmatvežu un grāmatvežu-auditoru sertificēšana
Nereglamentētajā sfēra
2026-06-05
S3-255 Biedrbas ''Latvijas Jūrniecības savienība'' Sertificēšanas centrs Juridiskā adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015 Atrašanās vieta: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV-1011 67082087

Nereglamentētā sfēra:

jūras hidrotehnisko būvju nojaukšanas, būvju un to daļu tehniskās apsekošanas, pārbaudes un diagnosticēšanas būvspeciālistu sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-02-01
S3-280 Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments Augusta Deglava iela 60 k-5-13, Rīga, LV-1035 67845425

Nereglamentētā sfēra:

Elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu ekspluatācijas darbu vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu ekspluatācijas tehniskās ekspertīzes, elektroietaišu izbūves, elektroietaišu ekspluatācijas, elektroietaišu izbūves darbu autoruzraudzības, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes tehniskās ekspertīzes, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes darbu vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes, elektroietaišu izbūves tehniskās ekspertīzes elektrospeciālistu sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

Elektroietaišu projektēšanas, izbūves darbu vadīšanas un izbūves darbu būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība; Elektrotehniskā personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C) sertificēšana
Nereglamentētā sfēra
reglamentētā sfēra
2022-06-14
S3-290 Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Vērtētāju sertifikācijas birojs Elizabetes iela 65-7, Rīga, LV-1050 67288844

Reglamentētā sfēra:

nekustamā īpašuma vērtētāju sertificēšana
Reglametētā sfēra
2023-02-26
S3-328 Biedrība “LATVIJAS SALDĒTĀJIEKĀRTU INŽENIERU ASOCIĀCIJA” Sertifikācijas centrs Juridiskā adrese: Bērzpils iela 3-1, Rīga, LV-1039; Atrašanās vietas adrese: Braslas iela 16, Rīga, LV-1084 26537310

Reglamentētā sfēra:

personu sertificēšana attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
Reglamentētā sfēra
2025-04-19
S3-364 Tehnisko ekspertu sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TUV Nord Baltik” Personāla sertifikācijas centrs. Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005 67370391

Nereglamentētā sfēra:

metinātāju, lodētāju un lodēšanas operatoru, metināšanas operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

metinātāju, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā, personāla (metinātāji, lodētāji un lodēšanas operatori), kurš veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu, sertificēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2026-08-09
S3-376 Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs Juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 6B-105, Rīga, LV-1048 Faktiskā adrese: Meža iela 1, korpuss 1, Rīga, LV-1048 67037928

Reglamentētā sfēra:

ģeodēzisko darbu, zemes ierīcības darbu un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanas speciālistu sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2022-05-30
S3-386 Biedrības'' LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA'' Sertificēšanas centrs Torņa iela 11, Rīga, LV-1050 67221923

Reglamentētā sfēra:

arhitektu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība
Reglamentetā sfera
2022-10-09
S3-427 Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas Sertifikācijas birojs Elizabetes iela 19-7, Rīga, LV-1010 67332034

Nereglamentētā sfēra:

nekustamā īpašuma aģenta asistenta un nekustamā īpašuma aģenta sertificēšana
Nereglamentētā sfēra
2024-10-05
S3-453 SIA „TEHNISKAIS CENTRS” Neatkarīgais Personāla Sertificēšanas centrs Dzirnavu iela 157-2, Rīga, LV-1050 67223827

Nereglamentētā sfēra:

metinātāju, kuri metina metālmateriālus nereglamentētajā sfērā, sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

metinātāju, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un metinātāju, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu patstāvīgo savienošanu, sertificēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2026-03-13
S3-474 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas centrs" Speciālistu Sertificēšanas Centrs Juridiskā adrese: Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-10005, Atrašanās vieta: Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005 67885160

Nereglamentētā sfēra:

metinātāju un lodētāju sertificēšana, metināšanas un lodēšanas operatoru sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

metinātāju, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā; personāla (metinātāju, lodētāju, lodēšanas operatoru), kurš veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu, sertificēšana; kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana; ģeodēzisko darbu, zemes ierīcības darbu un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanas speciālistu sertificēšana, elektrotehniskā personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C) sertificēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-05-02
S3-475 A/S "Inspecta Latvia" Sertificēšanas institūcijas Personu sertificēšanas nodaļa Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013 67607900

Nereglamentētā sfēra:

metālmateriālu metinātāju, metālmateriālu lodētāju un lodēšanas operatoru, pēc stiprības šķirotu konstrukciju kokmateriālu ar taisnstūra šķērsgriezumu šķirotāju sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

metālmateriālu metinātāju, metālmateriālu metinātāju spiedieniekārtu jomā, metālmateriālu lodētāju un lodēšanas operatoru (t. sk. spiedieniekārtu jomā), elektrotehniskā personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C), nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu sertificēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-02-26
S3-486 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BUREAU VERITAS LATVIA" Personu sertificēšanas nodaļa Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija 6723246

Nereglamentētā sfēra:

metinātāju, lodētāju un lodēšanas operatoru, metināšanas operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

metinātāju, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu, sertificēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-11-13
S3-496 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PSI "Sertifikācija" Juridiskā adrese: Kapseļu iela 14-4, Rīga, LV-1046 Atrašanās vieta: Jūrkalnes iela 6, Rīga, LV-1046 67807090

Nereglamentētā sfēra:

notekūdeņu, dzeramā ūdens, grunts, gaisa, virsūdens paraugu ņemšanas speciālistu sertificēšana; vides piesārņojuma ekspresanalīžu veikšanas speciālistu sertificēšana,gruntsūdeņu, jūras ūdeņu, naftas produktu paraugu ņemšana uz kuģiem speciālistu sertificēšana
Nereglamentētā sfēra
2022-12-19
S3-508 SILVASERT, SIA Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007 26436481

Reglamentētā sfēra:

meža inventarizācijas veicēju sertificēšana
Reglamentētā sfēra
2023-10-05
S3-549 Būvniecības valsts kontroles birojs Būvspecialistu sertificēšanas nodaļa Kr. Valdemāra iela 157, Rīga, LV - 1013 67013302

Reglamentētā sfēra:

būvekspertīzes speciālistu sertificēšana
Reglamentētā sfēra
2025-01-07
S3-588 Saviedrība ar ierobežotu atbildību ''SERTEKS'' Sertificēsanas institūcija Jāņa Asara iela 13, Rīga, LV-1009 27275992

Nereglamentētā sfēra:

ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopju kompetento personu sertificēšana
Nereglamentētajā sfēra
2023-02-24
S3-639 SIA “METRIO” Sertifikācijas centrs Juridiskā adrese: Salaspils iela 12 k-5 - 48, Rīga, LV-1057; Atrašanās vietas adrese: Braslas iela 24C, telpa Nr.4, Rīga, LV-1035

Reglamentētā sfēra:

darba aizsardzības kompetento speciālistu sertificēšana
Reglamentētā sfēra
2025-10-14

Uz lapas augšu