Latvijas nacionālā akreditācijas institūcija – Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) – ir dibināts 1994.gada 30.augustā ar Ekonomikas ministrijas 1994.gada 30.augusta rīkojumu Nr. 295.

Kopš 2018.gada 1.marta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību - SIA "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs" ir mainījis savu statusu un turpmāk ir valsts aģentūra - v/a "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs". LATAK neatkarība, integritāte un patstāvība lēmumu pieņemšanā noteikta likumdošanas aktos, iekšējos noteikumos un procedūrās. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes Regulai 765/2008/EK, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību, LATAK darbojas kā nacionālā akreditācijas institūcija.

LATAK funkcijas ir noteiktas likumā „Par atbilstības novērtēšanu” 14.pantā un tās ir:

 • novērtēt un akreditēt atbilstības novērtēšanas institūcijas, kā arī uzraudzīt šo institūciju darbību, ievērojot Latvijas nacionālos standartus, normatīvos aktus, Eiropas vai starptautiskos standartus, kā arī savstarpējos atzīšanas līgumos ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām noteiktās prasības;
 • tehniski nodrošināt Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes darbu;
 • organizēt prasmes pārbaudes un koordinēt starplaboratoriju salīdzinošās programmas saskaņā ar Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajām prasībām par starplaboratoriju salīdzināšanu;
 • sadarboties ar citu valstu nacionālajām akreditācijas institūcijām;
 • pārstāvēt Latviju starptautiskajās akreditācijas organizācijās;
 • izveidot un uzturēt akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju sarakstu savā mājaslapā internetā;
 • publicēt savā mājaslapā internetā informāciju par akreditētajām atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas darbojas reglamentētajā sfērā;
 • informēt Ekonomikas ministriju par reglamentētajā sfērā akreditētajām institūcijām.

Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas kritēriji ir publicēti Latvijas nacionālajos un/vai Eiropas harmonizētajos standartos, starptautiskajos standartos, citos normatīvajos aktos. Veicot novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību LATAK ievēro Eiropas Savienības normatīvos aktus un Eiropas un starptautisko akreditācijas organizāciju (EA, ILAC, IAF) prasības un rekomendācijas.

LATAK novērtēšanas un akreditācijas pakalpojumus sniedz nediskriminējošā veidā, ievērojot informācijas konfidencialitāti. Viss personāls, kas iesaistīts novērtēšanas un akreditācijas aktivitātēs, darbojas neietekmējami un ir brīvs no jebkāda komerciāla, finansiāla vai cita spiediena, kas varētu atstāt iespaidu uz akreditācijas rezultātiem.

LATAK ir Eiropas akreditācijas kooperācijas (EA) Daudzpusējās atzīšanas līguma (EA MLA) parakstītājs šādās jomās:

 • testēšanas, tostarp medicīnas laboratoriju akreditācija;
 • kalibrēšanas laboratoriju akreditācija;
 • produktu sertifikācijas institūciju akreditācija;
 • personu sertifikācijas institūciju akreditācija;
 • pārvaldības sistēmu sertifikācijas institūciju akreditācija;
 • inspicēšanas institūciju akreditācija;
 • validēšanas un verificēšanas institūciju akreditācija.

Akreditācija, kā kompetences un uzticības apliecināšanas instruments ir noteikta vairāk kā 120 nacionālajos normatīvajos aktos. Papildus LATAK nodrošina vides vadības un audita sistēmas (EMAS) verificētāju akreditāciju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Regulai (EK) Nr.1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS).

LATAK atbilstoši 03.09.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.398 „Prasības laboratoriju darba kvalitātei un laboratoriju inspicēšanai” (kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/9/EK par labas laboratorijas prakses (LLP) pārbaudi un apstiprināšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/10/EK par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz labas laboratorijas prakses principu piemērošanu) LLP monitoringa sistēmas ietvaros veic laboratoriju inspicēšanu. 2013.gadā LLP programmas ietvaros tika uzturēta divām institūcijām.

Sīkāku informāciju par EA lomu un Daudzpusējo atzīšanas līgumu (EA MLA) skatīt:
http://www.european-accreditation.org

Sociālie mediji

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" laipni aicina ikvienu, kas vēlas iepazīties ar jaunumiem par LATAK aktivitātēm, akreditācijas jaunumiem un citām ar akreditāciju saistītajām darbībām, sekot mums sociālajām vietnēs Facebook un Twitter.

Tiekamies:

Facebook

Twitter

Uz lapas augšu