Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93

Likums "Par atbilstības novērtēšanu"

Ministru kabineta noteikumi Nr. 111 "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" nolikums" no 27.02.2018.  

Ministru kabineta noteikumi Nr. 673 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību" no 01.01.2020

Ministru kabineta noteikumi Nr.1266 "Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums" no 05.11.2013

Ministru kabineta noteikumi Nr.1376 "Kārtība, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtība, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā" no 03.12.2013

Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes sastāvs

Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums

Ministru kabineta noteikumi Nr.398 "Prasības laboratoriju darba kvalitātei un laboratoriju inspicēšanai" no 03.09.2002

Likums "Par piesārņojumu" no 15.03.2001

Ministru kabineta noteikumi Nr.366 "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā" no 09.07.2013

Ministru kabineta noteikumi Nr.769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā" no 13.11.2012

Likums „Vides aizsardzības likums, 02.11.2006.”

 

Uz lapas augšu