08.06.2016.

9. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules akreditācijas diena. Šī gada tēma ir “Akreditācija kā instruments valsts politikas atbalstam”. Standarti, atbilstības novērtēšana un akreditācija ir instrumenti, ko politikas veidotāji var izmantot, lai izstrādātu piemērotu un efektīvu normatīvo regulējumu, nodrošinātu vides aizsardzību, sabiedrības drošību un uzticību, kā arī preču un pakalpojumu drošumu un to eksportspēju.

Akreditācija apliecina, ka akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas piedāvā testēšanas, kalibrēšanas, medicīniskas pārbaudes, sertifikācijas, inspekcijas un verifikācijas pakalpojumus, ir tehniski kompetentas un neatkarīgas, lai pārbaudītu preču un pakalpojumu atbilstību noteiktiem nacionālajiem un starptautiskajiem standartiem.

Saskaņā ar Regulu (EK) 765/2008, Eiropas Savienībā katrā dalībvalstī akreditāciju veic attiecīgās valsts izraudzītas nacionālās akreditācijas institūcijas. Latvijā nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas veic Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK).

Kādi ir publiskā un privātā sektora ieguvumi?

Akreditācija ir izveidota ar mērķi veicināt preču un pakalpojumu kustību tirgus apstākļos, kad arvien pieaug prasības kvalitātei un drošībai. Tādējādi akreditācija nodrošina saskaņotu, pārskatāmu un atkārtojamu pieeju, kas:

  • veicina inovācijas;
  • samazina nepieciešamību valstij izmantot savus resursus;
  • veido patērētāju un uzņēmumu uzticību;
  • palīdz izpildīt juridiskas prasības par samērīgām izmaksām.

Ieguvumi regulatoriem un valsts pārvaldei

Testēšanu, pārbaudes, verifikāciju, inspekciju, kalibrēšanu un sertifikāciju var izmantot, lai nodrošinātu efektīvu valsts kontroli un regulēšanas sistēmu.

Akreditētu institūciju sniegtie pakalpojumi, kurus regulatori un valsts izmanto tiešā veidā vai kā instrumentus noteikumu un regulējuma veidošanai, efektīvi veic šādas funkcijas:

  • atbalsts Eiropas vai nacionāla līmeņa normatīvā regulējuma ieviešanā, nodrošinot “apstiprinājuma zīmogu”, lai apliecinātu atbilstību standartiem un plaši atzītām prasībām;
  • kvalificē preču un pakalpojumu piegādātājus, it īpaši iepirkumu jomā;
  • veicina tirdzniecību un ekonomisko izaugsmi, nodrošinot valstij uzticamus datus;
  • samazina birokrātiju, aizstājot vairākus administratīvus pienākumus;
  • samazina izmaksas un resursu patēriņu, mazinot nepieciešamību regulatoriem nodarbināt vērtēšanas speciālistus ar specifisku kvalifikāciju un izvairoties no dubultiem auditiem;
  • vienkāršo iepirkuma procesu, nodrošinot pārliecību, kas atvieglo lēmuma pieņemšanu.

Ieguvumi patērētājiem

Uzticība

Patērētāji arvien biežāk uzticas neatkarīgiem apliecinājumiem, nevis piegādātāju reklāmām. Patērētāju ticību tirgum veicina tas, ka viņi zina, ka produktus un pakalpojumus, kurus viņi izvēlas, regulāri vērtē un pārbauda neatkarīga un kompetenta trešā puse. Izvēloties preci, ņemot vērā tās sertifikācijas marķējumu, patērētāji var būt pārliecināti par iegādātās preces kvalitāti.

Piegādes ķēdes otrā pusē patērētāju intereses aizsargā nacionālās akreditācijas institūcijas, kas darbojas kā “pārbaudītāju pārbaudītāji”.

Ieguvumi uzņēmumiem

Efektivitātes palielināšana

Precīza kalibrēšana, mērījumi un testi, kurus veic saskaņā ar labāko praksi, mazina iespēju kļūdīties un mazina defektu iespējamību, uzlabo ražošanas kontroles izmaksas un veicina inovāciju attīstību. Kad uzņēmuma vadības sistēmu, produktu vai pakalpojumu sertificē akreditēta institūcija, uzņēmumi uzlabo savu darbību, izmantojot atzītus instrumentus lēmumu pieņemšanā, riska vadībā un piegādātāju izvēlē. Tādējādi uzlabojas to konkurences priekšrocības reputācijas un uzticamības jomā gan uzņēmumu starpā, gan patērētāju tirgos.

Kontroles samazināšana

Akreditēta sertifikācija nodrošina prezumpciju par atbilstību oficiāliem standartiem un noteikumiem. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem nav jānodrošina papildu pierādījumi, un to darbība kļūst vienkāršāka, jo mazinās vajadzība pēc kontroles vai tā nav nepieciešama vispār.

Atbalsts eksportam

Akreditēto atbilstības novērtēšanas rezultātu starptautiska atzīšana veicina uzņēmuma ieiešanu starptautiskos tirgos bez nepieciešamības veikt papildu verifikācijas.

Plašāka informācija par akreditāciju, atbilstības un kompetences novērtēšanu, akreditācijas pievienoto vērtību un publiskā un privātā sektora ieguvumiem pieejama Eiropas Akreditācijas kooperācijas brošūrā: http://latak.lv/images/stories/LATAK/EA_brochure_2016_LV.pdf.

Akreditācijas un atbilstības novērtēšanas jomā darbojošās starptautiskās organizācijas (IAF, ILAC, ISO, IIOC, IEC) ir izveidojušas vietni www.publicsectorassurance.org, kurā ir publicēti dažādi piemēri no visas pasaules par akreditācijas atbalstu valsts politikas centieniem.

Pasaules akreditācijas diena Latvijā

Lai skaidrotu akreditācijas, atbilstības novērtēšanas un kvalitātes infrastruktūras lomu un nozīmīgumu, Pasaules akreditācijas dienas ietvaros Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) šā gada 16. jūnijā organizē konferenci, kuras tēma ir "Akreditācija: atbalsts konkurētspējas un eksportspējas veicināšanai".

Konferencē piedalīsies akreditācijas procesā iesaistītās ieinteresētās puses – pārstāvji no valsts pārvaldes, nevalstiskajām organizācijām un privātā sektora, tostarp no atbilstības novērtēšanas institūcijām, kā arī uzņēmēji, kas sertificē savus produktus un pakalpojumus LATAK akreditētajās atbilstības novērtēšanas institūcijās, tādējādi stiprinot savu konkurētspēju un eksportspēju.

Uzziņai

Pasaules akreditācijas diena ir globāla iniciatīva, kuru 2008. gadā aizsāka Starptautiskais akreditācijas forums (International Accreditation Forum, IAF) un Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC). Iniciatīvas mērķis ir veicināt izpratni par akreditācijas nozīmi un informācijas par akreditācijas ieguvumiem un priekšrocībām pieejamību sabiedrībā.

Papildu informācija par Pasaules akreditācijas dienu (angļu val.):
Interneta vietne

 

Uz lapas augšu