27.08.2019.

Komentēšanai paredzētais laiks ir noslēdzies!

2013. gada 1. jūlijā stājās spēkā jauns sabiedrības līdzdalības veids – diskusiju dokumenti (ārvalstīs - green paper). Tas paredz ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijā vai lēmuma pieņemšanas procesā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā notiek sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā, tā ievērojami paplašinot un stiprinot sabiedrības līdzdalības iespējas.

Informatīvais ziņojums izstrādāts, lai, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumu Nr.523 “Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem” 34.3.apakšpunktam, Ekonomikas ministrija var uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības maksājumiem starptautiskajās organizācijās valsts aģentūrai “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” un, ņemot vērā nepieciešamību, Ekonomikas ministrijai nodrošināt dalības maksu starptautiskajās organizācijās – Starptautiskajā akreditācijas forumā (International Accreditation Forum) (turpmāk - IAF) un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā  (International Laboratory Accreditation Cooperation) (turpmāk – ILAC).

LATAK aicina iesaistītās puses, kuriem ir interese par LATAK iestāšanos starptautiskajās organizācijās IAF un ILAC, sniegt savus komentārus.

Ziņojuma projekta komentēšanas termiņš ir š.g. 9.septembris.

Vairāk informācijas skatīt Ekonomikas ministrijas oficiālajā tīmekļa vietnē sadaļā "Sabiedrības līdzdalība"

Paldies visiem, kas sniedza savu viedokli!

Uz lapas augšu