29.10.2019.

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” un Veselības inspekcija parakstījušas Starpresoru vienošanos par medicīnas ierīču drošuma uzraudzības jautājumiem. Vienošanās ir efektīvs veids kā roku rokā ar ārstniecības iestādēm pilnveidotu medicīnas ierīču drošuma uzraudzības procesus, nodrošinot sabiedrībai un medicīnas personālam kvalitatīvu un pārdomātu ierīču izmantošanu ikdienā.

Kā atzīst valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) direktore Gundega Jaunbērziņa - Beitika: “Sadarbība balstās medicīnas ierīču drošuma jautājumos, veicot pārbaudes ārstniecības iestādēs, kuru laikā LATAK ar Veselības inspekcijas starpniecību iegūtu informāciju par atbilstības novērtēšanas institūciju veiktajām medicīnas ierīču tehniskajām pārbaudēm. Tas sniedz iespēju pilnvērtīgāk novērtēt inspicēšanas institūciju akreditēto pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un akreditācijas prasību izpildi. Šī vienošanās ir abu parakstītāju brīvprātīga aktivitāte, kuras mērķis ir pilnveidot esošos uzraudzības procesus ārstniecības iestādēs.

Tirgus dalībniekiem šāda vienošanās neapšaubāmi ir ieguvums – LATAK, kas akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas, un Veselības inspekcija, kas uzrauga ārstniecības iestāžu profesionalitāti darbā ar medicīnas ierīcēm, kopīgiem spēkiem nodrošinās ārstniecības iestādēm kvalitatīvas medicīnas ierīču pārbaudes, ierīču funkcionalitāti un drošumu.”

Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju kompetenci apliecina LATAK, līdz ar to Starpresoru vienošanās ir jauns posms sniegto pakalpojumu kvalitātes uzraudzībā.

Vienošanās stājās spēkā 2019.gada 16.oktobrī.

Uz lapas augšu