ࡱ> i&Vbjbjbb :HfHfUo 111EEE8}TE%%4%%%'' '$FՕ1'l'"'''Օ%%{((('"8%1%('((:tc% W"I&/ Ę0RDy Dcc8D1''('''''ՕՕ|'''''''D''''''''' :& LATVIJAS NACIONLAIS AKREDITCIJAS BIROJS Latvian National Accreditation Bureau Pielikums akreditcijas apliec+bai Annex to the Accreditation Certificate Re#istrcijas Nr./Registration No. LATAK-T-012-37-95 Akreditcijas lmuma datums/Date of Issue: 2019.06.14. Akreditcijas apliec+ba der+ga l+dz/Date of Expiry: 2019.12.11. Akreditcijas standarts/Standard of Accreditation: LVS EN ISO/IEC 17025:2005 Akreditt institkcija: Prtikas droa+bas, dz+vnieku vesel+bas un vides zintnisk institkta "BIOR" Diagnostikas centrs Accreditation body: Diagnostic Centre of Institute of Food Safety, Animal Health and Environment BIOR Adrese: Lejupes iela 3, R+ga, LV-1076 Klientu apkalpoaanas noda<as: Lejupes iela 3, R+ga, LV-1076; Klijnu iela 7, R+ga, LV-1012; RaiFa iela 19, Valmiera, LV-4201; Veidenbauma iela 11, Liepja, LV-3401; Varaavas iela 24, Daugavpils, LV-5403; Liepu iela 33B, Rzekne, LV-4601; HelmaFa iela 8, Jelgava, LV- 3001; Slimn+cas iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Lauku iela 5, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4400; Poruka iela 4, Madona, Madonas nov., LV-4800; Sarkanmui~as dambis 25B, Ventspils, LV-3601; Da#u iela 2, Talsi, Talsu nov., LV- 200; Talsu iela 20, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Br+v+bas iela 258A, Jkabpils, LV-5202; Dravnieku iela 6, Ogre, Ogres nov., LV-5000; KriajFa Valdemra iela 1A, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 Address: Lejupes street 3, Riga, LV-1076 Customer services: Lejupes street 3, R+ga, LV-1076; Klijnu street 7, R+ga, LV-1012; RaiFa street 19, Valmiera, LV-4201; Veidenbauma street 11, Liepja, LV-3401; Varaavas street 24, Daugavpils, LV-5403; Liepu street 33B, Rzekne, LV-4601; HelmaFa street 8, Jelgava, LV-3001; Slimn+cas street 3, Saldus, Saldus county, LV- 3801; Lauku street 5, Gulbene, Gulbenes county, LV-4400; Poruka street 4, Madona, Madonas county, LV-4800; Sarkanmui~as street 25B, Ventspils, LV-3601; Da#u street 2, Talsi, Talsu county, LV-3200; Talsu street 20, Tukums, Tukuma county, LV-3101; Br+v+bas street 258A, Jkabpils, LV-5202; Dravnieku street 6, Ogre, Ogres county, LV-5000; KriajFa Valdemra street 1A, Sigulda, Siguldas county, LV-2150 Akreditcijas reglamentt sfra: svaigpiena mikrobiolo#isk testaana; vides trokaFu, trokaFu telps, darba vides trokaFu testaana; dzeram kdens, piena un piena produktu paraugu Femaana; dzeram kdens fizikli 7+misk un mikrobiolo#isk testaana; prtikas produktu sensorisk, fizikli 7+misk un mikrobiolo#isk testaana kvalittes shmu pras+bu izpildei; kosmtikas l+dzek<u mikrobiolo#isk testaana; ga<as parazitolo#isk testaana, saus piena un saus piena produktu fizikli 7+misk testaana (1.pielikums) Accreditation mandatory scope: microbiological testing of raw milk; measurement of environmental, indoor and occupational noise; sampling of drinking water, milk and milk products; physicochemical and microbiological testing of drinking water; fulfillment of the requirements of quality schemes for food sensory evaluation, physicochemical and microbiological testing; microbiological testing of cosmetics; detection of parasites in meat; dried milk and dried milk products physicochemical testing (Annex 1) Objekts/ObjectNosakmie rd+tji/ Determinable parametersInform. avots/ Source of infoNormat+vi-tehnisks dokumentcijas Nr./ Number of normative-technical documentationMetode/ MethodNormat+vi-tehnisks dokumentcijas nosaukums/ Title of normative-technical documentationLaboratorija / LaboratoryRegl./Reg. 12345678Ministru kabineta 06.09.2016. noteikumi Nr.597 "Veterinrs, higinas un nekait+guma pras+bas svaigpiena apritei" (Cabinet Regulation No. 597. Adopted 06.09.2016. Veterinary, Hygiene and Safety Requirements for Circulation of Raw Milk)1Ministru kabineta 13.04.2010. noteikumi Nr.345 "Higinas un obligts nekait+guma pras+bas govs svaigpiena apritei neliel apjom" (Cabinet Regulation No. 345. Adopted 13.04.2010. Hygiene and Mandatory Safety Requirements for Handling Raw Cow`s Milk in Small Volumes)2Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumi Nr. 671 Dzeram kdens obligts nekait+guma un kvalittes pras+bas, monitoringa un kontroles krt+ba (Cabinet Regulation No. 671. Adopted 14.11.2017. Mandatory Harmlessness and Quality Requirements for Drinking Water, and the Procedures for Monitoring and Control Thereof)3Ministru kabineta 12.08.2014. noteikumi Nr.461 Pras+bas prtikas kvalittes shmm, to ievieaanas, darb+bas, uzraudz+bas un kontroles krt+ba (Cabinet Regulation No. 461. Adopted 12.08.2014. Requirements for Food Quality Schemes and Their Implementation, Operation, Monitoring and Control Arrangements)5Ministru kabineta 04.02.2003. noteikumi Nr. 66 Darba aizsardz+bas pras+bas nodarbinto aizsardz+bai pret darba vides trokaFa rad+to risku (Cabinet Regulation No. 66. Adopted 04.02.2003. Labour Protection Requirements for Protection of Employees from the Risk Caused by the Noise of the Work Environment)6Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumi Nr. 354 Kosmtikas l+dzek<u bktisko pras+bu nodroainaanas krt+ba (Cabinet Regulation No. 354. Adopted 04.02.2013. Essential Requirements for Cosmetic Products)7Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumi Nr. 16 TrokaFa novrtaanas un prvald+bas kart+ba (Cabinet Regulation No. 16. Adopted 24.01.2014. Procedure of Noise Assessment and Management)8Komisijas Regula (EK)Nr. 2073/2005 (2005. gada 15. novembris) par prtikas produktu mikrobiolo#iskajiem kritrijiem. (Commission Regulation (EC) No. 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs)9Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr.237 "Tirgus intervences paskumu administraanas un uzraudz+bas krt+ba augkop+bas un lopkop+bas produktu tirgk" (Cabinet Regulation No. 237. Adopted 03.05.2017. Procedure by which Market Intervention Measures Shall be Administered and Supervised in the Crop Farming and Stock Farming Product Market)11Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr.97 "Noteikumi par klasifikcijas, kvalittes un mar7juma pras+bm piena produktiem un saliktiem piena produktiem" (Cabinet Regulation No. 97. Adopted 01.02.2011. Regulations Regarding Requirements for the Classification, Quality and Labeling of Milk Products and Composite Milk Products)12Komisijas Regula (EK) Nr. 2074/2005 (2005. gada 5. decembris), ar ko nosaka ievieaanas paskumus noteiktiem produktiem saskaF ar Regulu (EK) Nr. 853/2004 un oficils kontroles organizaanu saskaF ar Regulu (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, izFmumus Regulai (EK) Nr. 852/2004 un groza Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004. (Commission Regulation (EC) No. 2074/2005 of 5 December 2005 laying down implementing measures for certain products under Regulation (EC) No. 853/2004 of the European Parliament and of the Council and for the organisation of official controls under Regulation (EC) No. 854/2004 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No. 882/2004 of the European Parliament and of the Council, derogating from Regulation (EC) No. 852/2004 of the European Parliament and of the Council and amending Regulations (EC) No. 853/2004 and (EC) No. 854/2004)14Komisijas Regula (EK) Nr.152/2009 (2009.gada 27.janvris), ar ko nosaka paraugu Femaanas un anal+zes metodes bar+bas oficilajai kontrolei (Commission Regulation (EC) No. 152/2009 of 15 January 2009 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of feed)15Komisijas dele#t regula (ES) Nr. 639/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 piemro attiec+b uz integrto administrcijas un kontroles sistmu, lauku att+st+bas paskumiem un savstarpjo atbilst+bu. (Commission Delegated Regulation (EU) No 639/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the integrated administration and control system, rural development measures and cross compliance)17Komisijas *stenoaanas regula (ES) Nr.2015/1375 (2015. gada 10. augusts) ar ko nosaka +paaus noteikumus oficilm Trichinella prbaudm ga<. I pielikums. Noteikaanas metodes. (Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1375 of 10 August 2015 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat ANNEX I Detection methods)18Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008 ( 2008. gada 16. decembris) par prtikas piedevm. (Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food additives)19Prtikas produkti un dz+vnieku bar+ba (Food and animal feeding stuffs)Koliformas (Coliforms)LVS ISO 4831:20061-1Prtikas un lopbar+bas mikrobiolo#ija. Koliformu noteikaana un skait+aana ar horizontlo paFmienu. Varbkt+gk skaita metode (Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of coliforms - Most probable number technique)PVIL, MML5Escherichia coliLVS ISO 7251:20061-2Prtikas un dz+vnieku bar+bas mikrobiolo#ija. Horizontlais paFmiens varbktjas Escherichia coli konstataanai un skait+aanai. Varbkt+gk skaita metode (Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of presumptive Escherichia coli - Most probable number technique)PVIL5,9Prtikas produkti un dz+vnieku bar+ba (Food and animal feeding stuffsSulf+treducjoas klostr+dijas (Sulfite-reducing clostridia)ISO 15213:20031-3Prtikas un dz+vnieku bar+bas mikrobiolo#ija. Horizontl metode sulf+treducjoao baktriju skait+aanai augoaas anaerobos apstk<os (Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of sulfite-reducing bacteria growing under anaerobic conditions)PVIL5Raugi un peljumi (Yeasts and moulds)LVS ISO 21527-1:20081-4Prtikas un dz+vnieku bar+bas mikrobiolo#ija. Horizontl metode rauga sn+au un peljumsn+au skait+aanai. 1.da<a: Koloniju skait+aanas metode produktiem ar kdens aktivitti virs 0,95 (Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds - Part 1: Colony count technique in products with water activity greater than 0,95)PVIL5Raugi un peljumi (Yeasts and moulds)LVS ISO 21527-2:20081-5Prtikas un dz+vnieku bar+bas mikrobiolo#ija. Horizontl metode rauga sn+au un peljumsn+au skait+aanai. 2. da<a: Koloniju skait+aanas metode produktiem ar kdens aktivitti l+dz 0,95 (ieskaitot) (Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds - Part 2: Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95)PVIL5Bacillus cereusLVS EN ISO 7932:20051-6Prtikas un dz+vnieku bar+bas mikrobiolo#ija - Horizontl metode Bacillus cereus baktriju skait+aanai - Koloniju skait+aanas metode pie 30 C (Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus - Colony-count technique at 30 C)PVIL9Koliformas (Coliforms)LVS ISO 4832:20061-7Prtikas un dz+vnieku bar+bas mikrobiolo#ija. Koliformu baktriju skait+aanas horizontl metode. Koloniju skait+aanas metode (Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coliforms - Colony-count technique)PVIL5, 11Koagulzes pozit+vie stafilokoki (Coagulates-positive staphylococci)LVS EN ISO 6888-1 +A1:2007L1-8Prtikas un dz+vnieku bar+bas mikrobiolo#ija. Horizontl metode koagulzes pozit+vo stafilokoku (Staphylococcus aureus un citu sugu) skaita noteikaanai. 1. da<a: Metode, lietojot Baird-Parker agara barotni (Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulates-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium)PVIL, MML2,9Prtikas produkti, dz+vnieku bar+ba un virsmu nomazgjumi (Food and animal feeding stuffs, and swabbing)Salmonellas (Salmonella spp.)LVS EN ISO 6579-1:20171-9Prtikas 7des mikrobiolo#ija. Horizontl metode Salmonella noteikaanai, uzskaitei un serotipaanai. 1.da<a: Salmonella spp. noteikaana (ISO 6579-1:2017) (Microbiology of the food chain Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella Part 1: Detection of Salmonella spp.) PVIL, MML 5, 9Kopjais mikroorganismu skaits (Total bacterial count)LVS EN ISO 4833-1:20141-10Prtikas 7des mikrobiolo#ija. Mikroorganismu skait+aanas horizontl metode. 1. da<a: Koloniju skait+aana ar aplietas pltnes metodi pie 30 C temperatkras (ISO 4833-1:2013) (Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 1: Colony count at 30C by the pour plate technique (ISO 4833-1:2013))PVIL, MML1,2,5, 9Listeria monocytogenesLVS EN ISO 11290-1:20171-11Prtikas 7des mikrobiolo#ija. Listeria monocytogenes un citu Listeria spp. noteikaanas un uzskait+aanas horizontl metode. 1.da<a: Noteikaanas metode (ISO 11290-1:2017) (Microbiology of the food chain Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp.)PVIL, MML9Listeria monocytogenesLVS EN ISO 11290-2:20171-12Prtikas 7des mikrobiolo#ija. Listeria monocytogenes un citu Listeria spp. noteikaanas un uzskait+aanas horizontl metode. 2.da<a: Uzskait+aanas metode (ISO (Microbiology of the food chain Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp.)PVIL9-glikuronidzes Escherichia coli (-glucuronidase-positive Escherichia coli)LVS ISO 16649-1:20191-13Prtikas un dz+vnieku bar+bas mikrobiolo#ija - Horizontl metode -glikuronidzes pozit+vo Escherichia coli skaita noteikaanai - 1.da<a: koloniju skait+aanas tehnika pie 44 C, lietojot membrnas un 5-bromo-4-hloro-3- indolil--D-glikuron+du (Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 1: Colony-count technique at 44 C using membranes and 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide)PVIL9-glikuronidzes Escherichia coli (-glucuronidase-positive Escherichia coli)LVS ISO 16649-2:20071-14Prtikas un dz+vnieku bar+bas mikrobiolo#ija - Horizontl metode -glikuronidzes pozit+vo Escherichia coli skaita noteikaanai - 2.da<a: koloniju skait+aanas tehnika pie 44 C, lietojot 5-bromo-4-hloro-3-indolil--D-glikuron+du (Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 2: Colony-count technique at 44 C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl -beta-D-glucoronide)PVIL, MML9EnterobacteriaceaeLVS EN ISO 21528-1:20171-15Prtikas 7des mikrobiolo#ija. Enterobacteriaceae noteikaanas un uzskait+aanas horizontl metode. 1.da<a: Enterobacteriaceae noteikaana (ISO 21528-1:2017) (Microbiology of the food chain Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae)PVIL9EnterobacteriaceaeLVS EN ISO 21528-2:20171-16Prtikas 7des mikrobiolo#ija. Enterobacteriaceae noteikaanas un uzskait+aanas horizontls metodes. 2.da<a: Koloniju skait+aanas metode (ISO 21528-2:2017, kori#t versija 2018-06-01) (Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriacea Part 2: Colony-count teqnique (ISO 21528-2:2017, Corrected version 2018-06-01)PVIL, MML9jdens (Water)Kopjais mikroorganismu skaits (Total bacterial count)LVS EN ISO 6222:19991-17jdens kvalitte - Kultivtu mikroorganismu uzskaite - Koloniju skaits, inokuljot barojoa agara barotn (Water quality - Enumeration of culturable micro-organisms - Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium)PVIL, MML3, 5Zarnu enterokoki (Intestinal enterococci)LVS EN ISO 7899-2:20061-18jdens kvalitte - zarnu enterokoku noteikaana un uzskaite. 2.da<a: Membrnu filtrcijas metode (Water quality - Detection and enumeration of intestinal enterococci - Part 2: Membrane filtration method)PVIL, MML3, 5Sulf+treducjoas klostr+dijas (Sulfite - reducing Clostridia)LVS EN 26461-2:20071-19jdens kvalitte. Sulf+tus reducjoao anaerobu (Clostridia) sporu noteikaana un uzskaite. 2.da<a: Membrnu filtrcijas metode (Water quality - Detection and enumeration of the spores of sulfite- reducing anaerobes (Clostridia) - Part 2: Membrane filtration method)PVIL3Koliformas, Escherichia coli (Coliforms, Escherichia coli)LVS EN ISO 9308-1: 2014+A1:20171-20jdens kvalitte. Escherichia coli un koliformas baktriju skait+aana. 1.da<a: Membrnfiltrcijas metode kdeFiem ar zemu bakterilo floras fonu (ISO 9308-1:2014) (Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora (ISO 9308-1:2014))PVIL, MML3,5Pseudomonas aeruginosaLVS EN ISO 16266:20081-21jdens kvalitte. Pseudomonas aeruginosa noteikaana un uzskaite. Membrnfiltraanas metode (Water quality - Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa - Method by membrane filtration)PVIL3Piens (Milk)Somatisks aknas (Somatic cells)LVS EN ISO 13366-1:2008 +AC:20101-22Piens. Somatisko aknu skaita noteikaana. 1.da<a. Mikroskopisk metode (References metode) (ISO 13366-1:2008 cor. 1:2009) (Milk - Enumeration of somatic cells - Part 1: Microscopic method (Reference method) (ISO 13366-1:2008/Cor 1:2009))PVIL1,2Piens un piena produkti (Milk and milk products)Enterobacter sakazakiiLVS EN ISO 22964:20171-23Prtikas 7des mikrobiolo#ija. Horizontl metode Cronobacter spp. noteikaanai (ISO 22964:2017) (Microbiology of the food chain Horizontal method for the detection of Cronobacter spp.)PVIL9Raugu un peljumu skaits (Yeast and mould count)ISO 6611:2004 (IDF 94:2004)1-24Piens un piena produkti. Raugu un/vai peljumu koloniju veidojoao vien+bu skait+aana. Koloniju skaita tehnika 25 C (Milk and milk products - Enumeration of colony-forming units of yeasts and/or moulds - Colony-count technique at 25 C)PVIL12Piena produkti (Milk products)Bifidobaktrijas (Bifidobacteria)ISO 29981:2010 (IDF 220:2010)1-25Piena produkti. Bifidobaktriju skaita noteikaana. Koloniju skait+aanas tehnika pc inkubaanas 37 grdos C (Milk products - Enumeration of presumptive bifidobacteria - Colony count technique at 37C)PVIL12Kosmtika (Cosmetics)Aerobo mezofilo baktriju skaits (Aerobic mesophilic bacteria)LVS EN ISO 21149:20171-26Kosmtika. Mikrobiolo#ija. Aerobo mezofilo baktriju skait+aana un noteikaana (Microbiology - Enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria (ISO 21149:2006))PVIL7Pseudomonas aeruginosa kltbktne (Presence of Pseudomonas aeruginosa)LVS EN ISO 22717:20161-27Kosmtika. Mikrobiolo#ija. Pseudomonas aeruginosa noteikaana (ISO 22717:2015) (Cosmetics Microbiology- Detection of Pseudomonas aeruginosa (ISO 22717:2015))PVIL7Staphylococcus aureus kltbktne (Presence of Staphylococcus aureus)LVS EN ISO 22718:20161-28Kosmtika. Mikrobiolo#ija. Staphylococcus aureus noteikaana (ISO 22718:2015) (Cosmetics - Microbiology - Detection of Staphylococcus aureus (ISO 22718:2015))PVIL7Candida albicans kltbktne (Presence of Candida albicans)LVS EN ISO 18416:20161-29Kosmtika. Mikrobiolo#ija. Candida albicans noteikaana (ISO 18416:2015, kori#t versija 2016-12-15) (Cosmetics Microbiology Detection of Candida albicans (ISO 18416:2015, Corrected version 2016-12-15))PVIL7Prtikas produkti un dz+vnieku bar+ba (Food and animal feeding stuffs)Aflatoks+ni B1, B2, G1, G2 (Aflatoxins B1, B2, G1, G2)LVS EN 14123:20081-31Prtikas produkti. Aflatoks+na B1 un aflatoks+nu B1, B2, G1, G2 summas noteikaana lazdu riekstos, zemesriekstos, pistcijas riekstos, v+#s un paprikas pulver+. Augstas iza7irtspjas a7idrumhromotogrfijas (HPLC) metode ar pckolonnas derivatizciju un imkns afinittes kolonnu t+r+aanu (Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1 and the sum of aflatoxin B1, B2, G1 and G2 in hazelnuts, peanuts, pistachios, figs, and paprika powder - High performance liquid chromatographic method with post-column derivatisation and immunoaffinity column cleanup)PVILjdens (Water)Paraugu Femaana (Sampling)LVS ISO 5667-5:20071-32jdens kvalitte. Paraugu Femaana. 5.da<a: Nord+jumi dzeram kdens paraugu Femaanai no sagatavoaanas iekrtm un cauru<vadu sadales sistmm (Water quality - Sampling - Part 5: Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped distribution systems)KAN 3Elektrovad+tspja (Electrical conductivity)LVS EN 27888:19931-33jdens kvalitte. Elektrovad+tspjas noteikaana (Water quality - Determination of electrical conductivity)PVIL3Permanganta indekss (Permanganate index)LVS EN ISO 8467:20001-34jdens kvalitte. Permanganta indeksa noteikaana (Water quality - Determination of permanganate index)PVIL3Du<7ain+ba (Turbidity)LVS EN ISO 7027-1:20161-36jdens kvalitte. Du<7ain+bas noteikaana. 1.da<a: Kvantitat+vas metodes (ISO 7027-1:2016) ( Water quality -- Determination of turbidity -- Part 1: Quantitative methods)PVIL3pHLVS EN ISO 10523:20121-37jdens kvalitte. pH noteikaana (ISO 10523:2008) (Water quality - Determination of pH (ISO 10523:2008))PVIL3jdens (Water)Nitr+tjoni (Nitrite ions) LVS ISO 6777:1984 +AC:20011-38jdens kvalitte - Nitr+tjonu noteikaana - Molekulrs absorbcijas spektrofotometrisk metode (Water quality - Determination of nitrite - Molecular absorption spectrometric method)PVIL3Nitrtjoni (Nitrate ions)LVS ISO 7890-3:20021-39 N6 ȶzhVD4'hKV56OJQJ^Jh>hKV56OJQJ^J#h>h5CJOJQJ^JaJ#h>hKV5CJOJQJ^JaJ#h>hFh=6CJOJQJ^JaJ)h>hFh=56;CJOJQJ^JaJ)h>h56;CJOJQJ^JaJ#h>h5CJOJQJ^JaJ#h>hFh=5CJOJQJ^JaJh>5CJ OJQJ^JaJ #h>h>5CJ OJQJ^JaJ ,jh>hFh=OJQJU^JmHnHu 6 ` P R T $;^;a$gd>;^;gdb] ;^;gdb]$ ;^;a$gdKVm$ $a$gdKVm$gdKVm$$a$gdKV$a$gd[`gd> ( * D H N ŵyll_QC6h>h7SOJQJ^Jh>hFl}6OJQJ^Jh>hKV6OJQJ^Jh>h?OJQJ^Jh>hFl}OJQJ^J#h>hKV5CJOJQJ^JaJhOJQJ^JaJh>h#_KOJQJ^JaJh>hFl}OJQJ^JaJh>hKV6OJQJ^JaJh>hKVOJQJ^JaJh>h?OJQJ^JaJh>hKVOJQJ^Jh>h>56OJQJ^JN P R V X \ ^ ` " $ V {{jYHY h>hFh=CJOJQJ^JaJ h>hb]CJOJQJ^JaJ h>h%"CJOJQJ^JaJ h>h[CJOJQJ^JaJ#h>hFl}6CJOJQJ^JaJ#h>hKV6CJOJQJ^JaJ h>hKVCJOJQJ^JaJ h>hFl}CJOJQJ^JaJh>hFl}OJQJ^JhOJQJ^Jh>h7SOJQJ^JhwOJQJ^J ~ B D L N P R ^ *PRNr\|`xд h>h`_CJOJQJ^JaJ h>h>CJOJQJ^JaJh>CJOJQJ^JaJh>h^6OJQJ^Jh>hKV6OJQJ^Jh>hb]6OJQJ^J h>hb]CJOJQJ^JaJ h>hICJOJQJ^JaJ0RTtv 8|4PLhz栎|#hvhw>*CJOJQJ^JaJ#hvh%">*CJOJQJ^JaJh>hx6OJQJ^Jh>h`_6OJQJ^Jh>hb]6OJQJ^Jh>hv6OJQJ^Jh>h>6OJQJ^Jh>hu(6OJQJ^Jh>6OJQJ^J(<>@x @lpӾmXG6 hvh>CJOJQJ^JaJ hvhiGCJOJQJ^JaJ(hvhiGCJOJQJ^JaJnH&tH&#hvhvCJOJQJ\^JaJ(hvh,@ECJOJQJ^JaJnH&tH&(hvh>CJOJQJ^JaJnH&tH&(hvh*gCJOJQJ^JaJnH&tH&(hvhtRCJOJQJ^JaJnH&tH&+hvhtR>*CJOJQJ^JaJnH&tH&+hvh*g>*CJOJQJ^JaJnH&tH& &DFH9:<̻saaOaa=#hvh&6OJQJ^JnH&tH&#hvhv6OJQJ^JnH&tH&#hvhKV6OJQJ^JnH&tH&#hvh ff6OJQJ^JnH&tH&#hvhtR6OJQJ^JnH&tH&&hvhtR6>*OJQJ^JnH&tH&hvhb]6>*OJQJ^J h>hb]CJOJQJ^JaJ(h>h*gCJOJQJ^JaJnH&tH& h>hiGCJOJQJ^JaJh>CJOJQJ^JaJ<v( X v hw5OJQJ\^J!h,@Eh,@E56OJQJ\^J!h,@Eh56OJQJ\^Jh>h5OJQJ\^J"hCJOJQJ^JaJnH&tH&(hhCJOJQJ^JaJnH&tH&"hCJOJQJ^JaJnH&tH&#hvhKV6OJQJ^JnH&tH&+hvh&6OJQJ^JmH nH&sH tH& ( X v "@"L"T"V"X"Z"^"b"f"j"n"r"v"z"|"~""""""""""j#####$^$`$d$f$h$j$l$n$p$$$qqh>h+I6OJQJ^Jh>h6OJQJ^Jh>h+IOJQJ^Jh>h/OJQJ^Jh>h5OJQJ^Jh,@Eh,@ECJaJh>hOJQJ^Jh>h5OJQJ\^J!h,@Eh56OJQJ\^J!h,@Ehb056OJQJ\^J+*"@"V" $$Ifa$gd $$Ifa$gdb0V"X" kd$$Ifl4*ִ;:X d2@8:O r t0w=  44 laf4yt,@EX"Z"^"b"f"j"n"r"v"z"|"~"""""j#^$`$d$ $$Ifa$gd+Im$ $$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$Ff $$Ifa$gdd$f$ kd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKf$h$j$l$n$p$v%&&& $$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$ $$v%&&&&&&&&&&&&&&'''((())))))) )")$)H)*D*++++++++++,,-.... . ...4.8.˾ذذؠ˓h>h?wCOJQJ^Jh>h56OJQJ^Jh>hu6OJQJ^Jh>huOJQJ^Jh>h/OJQJ^Jh>h6OJQJ^Jh>hOJQJ^Jh>h6OJQJ^J:&& kd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK&&&&&&'))) $$Ifa$gdum$ $$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$ )) kd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK))) )")$)D*+++ $$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$ ++ kd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK++++++,-.. $$Ifa$gdm$ $$Ifa$gdm$ .. kd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK.. . ..../// $$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$ 8..///////////0v0214181:1<1>1@1B1D1f12,2.2022233 3333333P3n3t3x33334L4P4444455󾱱󤱤h>hm6OJQJ^Jh>hmOJQJ^Jh>huOJQJ^Jh>hknwOJQJ^Jh>hMVOJQJ^Jh>h+IOJQJ^Jh>h/OJQJ^Jh>h6OJQJ^Jh>hOJQJ^J6// kd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK//////v0214181 $$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$ 81:1 kdm $$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK:1<1>1@1B1D10233 3 $Ifgdknwm$$<<$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$ 33 kd[ $$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK333333P4555 $$Ifa$gdmm$ $$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$ 5555555556678t8v8|8~88888888:2;<==========>>?????????@@@8@<@L@󺺺#hN&B*CJOJQJ^JaJph)h>hN&B*CJOJQJ^JaJph!h>hN&B*OJQJ^Jphh>hOJQJ^Jh>h6OJQJ^Jh>h/OJQJ^Jh>hOJQJ^J555 kdI $$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK5555557t8v8|8 $$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$ |8~8 kd7 $$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK~8888882;=== $$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$ == kd% $$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK======>??? $$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$$<<$Ifa$gdm$ ?? kd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK??????BCCC $IfgdN& $$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$ L@d@f@j@t@@@@@BBBBBB7B@BEB^BBCCCCkkYH!h>hN&B*OJQJ^Jph#h>hN&6CJOJQJ^JaJ&h>hN&6CJOJQJ\^JaJ/hhN&6B*CJOJQJ\^JaJph,hhN&6B*CJOJQJ^JaJph#hN&B*CJOJQJ^JaJph)h>hN&B*CJOJQJ^JaJph&hN&B*CJOJQJ\^JaJph,h>hN&B*CJOJQJ\^JaJphCCCCCCCC$CXEZEEEEFJF`F~FFFFFFFFFFFFFFGԻԫԝzgggggWh>hN&0J 5OJQJ^J$h>hN&5B*OJQJ^Jph%h>hN&0J56OJQJ\^Jh>hN&56OJQJ^JhhN&6OJQJ^Jh>hN&0J6OJQJ^Jh46OJQJ^Jh>hK6OJQJ^Jh>hN&6OJQJ^J!h>hN&B*OJQJ^Jphh>hN&OJQJ^JCC kd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKCCCCCCXEFFF $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ FF kd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKFFFFFFGxHzHH $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ GHvHxHzHHHHI(I@IBIfInIJlJKKKKKKKKLL8MNNNNNN(O*OjOOOOOPPRRRRRR@RhRjRRRTTUUUUUUUUVV$VVӰh>hN&6OJQJ]^J$h>hN&5B*OJQJ^Jphh>hN&OJQJ^Jh>hN&6OJQJ^J"h>hN&0J 56OJQJ^JBHH kd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKHHI(I@IBIfInIlJKKK$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$ KK kd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKKKKKKL8MNNN $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ NN kd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKNN*OjOOOOOPRRR$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$ RR kd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKRR@RhRjRRRTUUU$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ UU kd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKUUUUUV$VWDYNYRY $$Ifa$gd/Pm$ $$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$ VVV WWXDYNYRYTYVYvYxYYYZZZZ\\ \\\\*\B\D\h\p\n]^l^v^|^^^^^__L_T_``B``bbbbbbhN&OJQJ]^JhN&OJQJ^Jh>hN&6OJQJ]^Jh>hN&6OJQJ^Jh>hN&OJQJ^Jh>HhN&OJQJ^Jh>Hh5OJQJ^Jh5OJQJ^JhN&6OJQJ]^J#h>hN&6OJQJ^JmH sH h>hN&6OJQJ^Jh>hN&OJQJ^J3ff kd^$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKfffg g8gBghijj$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ jj kdQ$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKjjJjLj|jjklll $$Ifa$gd/Pm$ $$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$ ll kdD$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKlm.m0m`mjmooo $$Ifa$gd/Pm$ $$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$oo kd7$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKoop`pbppp|rftpttt $$Ifa$gd/Pm$ $$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$ ppppNqnqr|rtftptttvtxttttuuBuLuvv$vwwxxxxxyy(y*yZydyzzr{|{{{{{{{{|$|پh>Hh5OJQJ^Jh>hN&6OJQJ^Jh>hN&6OJQJ]^Jh>hN&OJQJ]^Jh>hN&OJQJ^JhkhN&6OJQJ^JhkhN&OJQJ^JhejihN&OJQJ^JhejihkOJQJ^J1ttvt kd*$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKvtxttuuBuLuwxxx$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ xy kd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKyy(y*yZydyzr{|{{ $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ {{ kd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK{{{{{{~~~ $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$$|H|X}~~~~~~~Dtv~v~&Ѓڃ܃ރ^`Ά ɻɻɻɧɻɻɻɻɻɻɻ h>h'OJQJ^JnH&tH&h'OJQJ^JhN&OJQJ^Jh>hN&6OJQJ^Jh>hN&OJQJ^Jh>HhN&6OJQJ^Jh>Hh5OJQJ^Jh>Hh56OJQJ^J9~~ kd $$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK~~Dtv~v$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$ kd $$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK&Ѓڃ$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ ڃ܃ kd!$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK܃ރ^`$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ kd"$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK.0pz,4$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ ,.0^`npz,468fhT *.0<JlЌڌ̍ƎȎ*XZP FvxȻh>Hh.OJQJ^Jh>Hh5OJQJ^Jh>HhN&OJQJ^Jh>hN&OJQJ^Jh>hN&6OJQJ^Jh>hN&6OJQJ]^JD46 kd#$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK68fhT *. $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ .0 kd$$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK0<JlЌڌ̍Ǝ $$Ifa$gd/Pm$ $$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$ ƎȎ kd%$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKȎ*XZP $$Ifa$gd/Pm$ $$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$ kd&$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKFvx $$Ifa$gd/Pm$ $$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$ kd'$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKƓ*,JhrL.FƖȖR\`bd *ęșlvz|~ 6@ܛz|Ɯ2<ܞ:|h>hN&OJQJ]^Jh>hN&6OJQJ]^Jh>hN&6OJQJ^Jh>hN&OJQJ^JNƓ*,JhrL $$Ifa$gd/Pm$ $$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$ kd($$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK.FƖȖR\` $$Ifa$gdvm$ $$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$ `b kdw)$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKbd *șlvz $$Ifa$gdvm$ $$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$ z| kdj*$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK|~ 6@| $$Ifa$gdvm$ $$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$ kd]+$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKƜ2<ܞ $$Ifa$gdvm$ $$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$ kdP,$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK:|Zhrtvxz|~Ff1. $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$Zhrtvxz|~Ԥ֤$$.246ZШ&0 (@BXpz,0h>hN&6CJOJQJ^J$h>hN&5B*OJQJ^Jph!h>hN&B*OJQJ^Jph$h>hN&6B*OJQJ^Jphh>hN&6OJQJ^Jh>hN&OJQJ^J:Ԥ֤$$.2$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$24 kd0$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK46Z$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ kd1$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKШ&0 $<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ kd2$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK(@BXpz,ʫԫث $IfgdN&$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ 0ȫʫԫثګܫz*HJLH<>fpҳԳֳNX\^jxz|~ѾѰѰѰѰѰѮѰѰѰѰѤhQ}OJQJ^JUh>hN&6OJQJ^J$h>hN&5B*OJQJ^Jphh>hN&OJQJ^Jh>hN&6CJOJQJ^J"h>hN&6CJOJQJ\^J@ثګ kd3$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKګܫz $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ kd4$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK*HJLH$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$ kd5$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK<>fp$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ jdens kvalitte. Nitrtjonu noteikaana. 3. Da<a. Sulfosalicilskbes spektrofotometrisk metode (Water quality - Determination of nitrate - Part 3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid)PVIL3Amonija joni (Ammonium ions)LVS ISO 7150-1:19841-41jdens kvalitte - Amonija jonu noteikaana - 1.da<a: Spektrofotometrisk metode (Water quality - Determination of ammonium - Part 1: Manual spectrometric method)PVIL3jdens (Water)3LVS ISO 6703-1:2000jdens kvalitte - Cian+djonu noteikaana - 1.da<a: Kopj cian+djonu satura noteikaana. .sada<a - cian+du jonu noteikaana, izmantojot fotometrisko metodi ar pirid+nu un barbitkrskbi (Water quality - Determination of cyanide - Part 1: Determination of total cyanide)Cian+di (Cyanide)32. sada<a (Section 2)1-482. sada<a - cian+du jonu noteikaana, izmantojot fotometrisko metodi ar pirid+nu un barbitkrskbi (Determination of cyanide ions - Photometric method with pyridine/barbituric acid)PVIL34Standartmetodes kdens un notekkdeFu izmekljumiem, 22.izd. 2012 (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMWW), 22nd ed. 2012. Published by APHA, AWWA, WEF)Gaistoaie organiskie savienojumi (1,2-dihloretns, benzols, trihloroetilns, tetrahloroetilns, tribromometns, trihlorometns, bromodihlorometns, dihlorobromometns) (Volatile organic compounds (1,2-dichlorethane, benzol,trichloroethylene,tetrachloroethylene, tribromomethane,trichloromethane, bromodichloromethane, dichlorobromomethane))4SMWW 6200 B (1997)1-49Gzu fzes ekstrakcijas-kapilrs hromatogrfijas - masspektrometrijas metode (Purge and Trap Capillary-Colum Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method)PVIL3Ga<a un ga<as produkti (Meat and meat products)Mitrums (Moisture)LVS ISO 1442:19971-50Ga<a un ga<as produkti. Mitruma noteikaana (References metode) (Meat and meat products - Determination of moisture content (Reference method))PVIL5Kopjais fosfors (Total phosphorus content)ISO 13730:19961-51Ga<a un ga<as produkti. Kopj fosfora daudzuma noteikaana - Spektrometrisk metode (Meat and meat products - Determination of total phosphorus content - Spectrometric method)PVIL55Komisijas *stenoaanas Regula (ES) Nr.2015/1375 (2015.gada 10.augusts) ar ko nosaka +paaus noteikumus oficilm Trichinella prbaudm ga<. I Pielikums. Noteikaanas metodes. (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1375 of 10 August 2015laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat ANNEX I Detection methods)Trichinella spp.51. noda<a (Chapter 1)1-52Noteikaanas standartmetode (Reference method of detection)PVIL18Piens un piena produkti (Milk and milk products)Paraugu Femaana (klienta nord+t viet) (Sampling (customer`s specified location))LVS EN ISO 707:20111-53Piens un piena produkti. Nord+jumi par paraugu noFemaanu (ISO 707:2008) (Milk and milk products - Guidance on sampling (ISO 707:2008))KAN1Piens (Milk)Tauku saturs (Fat content)LVS EN ISO 1211:20101-54Piens. Tauku satura noteikaana. Gravimetrisk metode (References metode) (ISO 1211:2010) (Milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1211:2010))PVIL5Piens un piena produkti (Milk and milk products)Sensoriskais vrtjums (Sensory Evaluation)LVS 354:20021-55Piena un piena produktu sensorisk novrtaana ar punktu metodi (Sensory evaluation of dairy products by scoring)PVIL5, 11Nepiena tauki (Non-milk fat)BIOR-T-012-078:20061-56Nepiena tauku kltbktnes noteikaana piena produktos ar gzu hromatogrfijas metodi (Detection of non-milk fat in milk products by gas chromatography)PVIL11jdens dispersijas pakpe (Water dispersion value)LVS 356:20021-57Sviests. jdens dispersijas pakpes noteikaana (Butter - Determination of water dispersion value)PVIL5, 116LVS 174:1999Piens. Inhibitoru kltbktnes noteikaanas metodes (Milk - Methods for the detection of inhibitory substances)Inhibitori, t.sk. antibiotikas (Inhibitory substances, including antibiotics)62.metode (Method II)1-58Inhibitoru kltbktnes noteikaana ar Delvotest P un Delvotest SP testu (Determination of the presence of inhibitory substances with Delvotest P un Delvotest SP test)PVIL1, 57!" 3624-92Piens un piena produkti. Skbuma noteikaana ar titrimetriskajm metodm (Milk and milk products. Titrimetric methods of acidity determination) (>;>:> 8 <>;>G=K5 ?@>4C:BK. "8B@8<5B@8G5A:85 <5B>4K >?@545;5=8O :8A;>B=>AB8)Skbums (Acidity)7p.3 (Method 3)1-59Metode izmantojot fenolftale+na indikatoru (Method using phenolphthalein as indicator) (5B>4 A ?@8<5=5=85< 8=48:0B>@0 D5=>;DB0;58=0)PVIL58!" 3626-73 Piens un piena produkti. Mitruma un sausnas noteikaanas metodes (Milk and milk products. Methods for determination of moisture and dry matter) (>;>:> 8 <>;>G=K5 ?@>4C:BK. 5B>4K >?@545;5=85 2;038 8 ACE>3> 25I5AB20)Mitrums un sausna (Moisture and dry matter)8p.2 (Method 2)1-60Mitruma un sausnas noteikaana pasterizt un sterilizt pien, saldjum, sier, biezpien un biezpiena izstrdjumos ar iesvara ~vaanu pie 1022 ! (Determination of moisture and dry matter in pasteurised and sterilised milk, ice cream, cheese, cottage cheese and cottage cheese products by drying test portion at 1022 C) (?@545;5=8O ACE>3> 25I5AB20 8 2;038 2 ?0AB5@87>20==><, AB5@8;87>20==>< <>;>:5, <>@>65=><, AK@0E, B2>@>35 8 B2>@>6=KE 8745;8OE 2KACH820=85< =025A:8 ?@8 1022!)PVIL59!" 5867-90Piens un piena produkti. Tauku satura noteikaanas metodes (Milk and dairy products. Methods of determination of fat) (>;>:> 8 <>;>G=K5 ?@>4C:BK. 5B>4K >?@545;5=8O 68@0)Tauku saturs (Fat content)9p.2 (Method 2)1-61Skbes metode (Method using acid) (8A;>B=K9 <5B>4)PVIL510!" 3627-81Piena produkti. Ntrija hlor+da noteikaanas metodes (Milk products. Methods for determination of sodium chloride) (>;>G=K5 ?@>4C:BK. 5B>4K >?@545;5=8O E;>@8AB>3> =0B@8O)Ntrija hlor+ds (Sodium chloride)10p.2 (Method 2)1-62Ntrija hlor+da noteikaana ar sudraba nitrtu sieros, brinz un biezpiena s<ajos izstrdjumos (Determination of sodium chloride in cheese, brinza and salty cottage cheese products using silver nitrate) (?@545;5=85 E;>@8AB>3> =0B@8O 2 AK@0E, 1@K=75 8 A>;5=KE B2>@>6=KE 8745;8OE <5B>4>< A 07>B=>:8A;K< A5@51@><)PVIL511LVS EN ISO 8968-1:2014Piens un piena produkti. Slpek<a satura noteikaana. 1.da<a: Kjeldla metode un kopprote+na satura apr7inaana (ISO 8968-1:2014) (Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation (ISO 8968-1:2014))Olbaltumvielas (Protein)11p. 9.2. (Procedure 9.2.)1-63Metode, lietojot dedzinaanas bloku (Block digestion method)PVIL11Sviests (Butter)Mitruma saturs (Moisture content)LVS EN ISO 3727-1:20021-64Sviests. Mitruma, beztauku sausnas un tauku saturu noteikaana. 1.da<a: Mitruma satura noteikaana (References metode) (Butter - Determination of moisture, not-fat solids and fat content - Part 1: Determination of moisture content (Reference method))PVIL11Beztauku sausna (Non-fat solids content)LVS EN ISO 3727-2:20021-65Sviests. Mitruma, beztauku sausnas un tauku saturu noteikaana. 2.da<a: Beztauku sausnas satura noteikaana (References metode) (Butter - Determination of moisture, non-fat solids and fat content - Part 2: Determination of non-fat solids content (Reference method))PVIL11Tauku saturs (Fat content)LVS EN ISO 3727-3:20031-66Sviests. Mitruma, beztauku sausnas un tauku saturu noteikaana. 3.da<a: Tauku satura apr7inaana (Butter - Determination of moisture, not-fat solids and fat content - Part 3: Calculation of fat content)PVIL11Konservtie prtikas produkti (Canned foods)12!" 26186-84Aug<u un drzeFu prstrdes produkti, ga<as un ga<as-drzeFu konservi. Hlor+du noteikaanas metode (Fruit and vegetable products, meat and meat-vegetable cans. Methods for determination of chloride content) (@>4C:BK ?5@5@01>B:8 ?;>4>2 8 >2>I59, :>=A5@2K <OA=K5 8 <OA>@0AB8B5;L=K5. 5B>4K >?@545;5=8O E;>@84>2)Ntrija hlor+ds (Sodium chloride)12?.3. (Method 3)1-67Mora metode (Argentometric determination of chlorides (Mohr`s method)) (@35=B><5B@8G5A:89 <5B>4 ?> >@C)PVIL5Prtikas produkti. Medus (Foodstuffs. Honey)Cukuri (saharoze, fruktoze, glikoze), reducjoaie cukuri, og<hidrti (Sugars (sucrose, fructose, glucose), reducing sugars, carbohydrates)64 LFBG L 40.00-71-68Prtikas produktu izmekljumi. Medus izmekljumi. Sahar+du (fruktozes, glikozes, saharozes, turanozes un maltozes) satura noteikaana ar a7idruma hromatogrfiju (AE`H) (Testing of foodstuffs. Analysis of honey. Determination of the content of saccharides (fructose, glucose, sucrose, turanose and maltose). HPLC method) (Untersuchung von Lebensmittel. Untersuchung von Honig. Fructose, Glucose, Saccharose, Turanose und Maltose HPLC-Verfahren)PVIL5Medus (Honey)13Starptautisks medus komitejas harmonizts metodes (2009) (Harmonised Methods of the International Honey Commission (2009))Diastzes aktivitte (Diastase activity)13IHC 6.21-69Diastzes aktivittes noteikaana pc Phadebas (Determination of diastase activity with Phadebas)PVIL5pH un br+vais skbums (pH and free acidity)13IHC 4.11-70pH un br+v skbuma noteikaana titrjot l+dz pH 8.3 (Determination of pH and of free acidity by titration to pH 8.3)PVIL5Mitruma saturs (Moisture)13IHC 11-71Refraktometrisk metode mitruma satura noteikaanai (Determination of moisture, refractometric method)PVIL5Miltu konditorejas izstrdjumi (Confectionery)15!" 5900-2014Konditorejas izstrdjumi. Mitruma un sausnas noteikaanas metodes (Confectionery. Methods for determination of moisture and dry matter) (745;8O :>=48B5@A:85. 5B>4K >?@545;5=8O 2;038 8 ACE8E 25I5AB2)Mitrums (Moisture)15p.7 (Method 7)1-75Mitruma noteikaana ~vjot (Determination of moisture. Drying method) (?@545;5=85 <0AA>2>9 4>;8 2;038 2KACH820=85<)PVIL5Putraimi (Groats)16!" 26312.4-84Putraimu rupjuma vai numura, piemais+jumu un kvalitat+v kodola noteikaanas metodes (Groats. Methods for determination of grain size, admixture content and sound kernels) (@C?0. 5B>4K >?@545;5=8O :@C?=>AB8 8;8 =><5@0, ?@8<5A59 8 4>1@>:0G5AB25==>3> O4@0)Piemais+jumi (Admixtures)16p.3.4. - 3.7. (Method 3.4. - 3.7.)1-76Piemais+jumu noteikaana (Determination of admixtures) (?@545;5=85 ?@8<5A59)PVIL5Mitrums (Moisture)!" 26312.7-881-77Putraimi. Mitruma noteikaana (Groats. Determination of moisture) (@C?0. 5B>4 >?@545;5=8O 2;06=>AB8)PVIL5Maize un maizes izstrdjumi (Bread and bakery products)Mitrums (Moisture)!" 21094-751-78Maize un maizes izstrdjumi. Mitruma noteikaanas metode (Bread and bakery products. Method for determination of moisture) (%;51 8 E;51>1C;>G=K5 8745;8O. 5B>4 >?@545;5=8O 2;06=>AB8)PVIL517!" 5670-96Maizes izstrdjumi. Skbuma noteikaanas metodes (Bread, rolls and buns. Methods for determination of acidity) (%;51>1C;>G=K5 8745;8O. 5B>4K >?@545;5=8O :8A;>B=>AB8. )Skbums (Acidity)17p.5.1.1. (Method 5.1.1.)1-79Prbaudes arbitr~as metode (Weight method (arbitration method)) (>25@>G=K9 0@18B@06=K9 <5B>4)PVIL5Graudaugi un pkaaugi (Cereals and pulses)Kopprote+ns (Crude protein)LVS EN ISO 20483:20141-80Graudaugi un pkaaugi. Slpek<a satura noteikaana un koprote+na satura apr7inaana. Kjeldla metode (ISO 20483:2013) (Cereals and pulses - Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content - Kjeldahl method (ISO 20483:2013))PVIL5, 11Graudaugi un to produkti (Cereals and cereal products)Mitrums (Moisture)LVS EN ISO 712:20111-81Graudaugi un graudaugu produkti. Mitruma satura noteikaana. References metode. (Cereals and cereal products - Determination of moisture content - Reference method (ISO 712:2009))PVIL5, 11Graudaugi (Cereals)Piemais+jumi (Besatz (impurities))LVS EN 15587:2009 +A1:20141-83Graudi un graudu izstrdjumi. Piemais+jumu satura noteikaana m+kstajos kvieaos (Triticum aestivum L.), cietajos kvieaos ( Triticum durum Desf.), rudzos (Secale cereale L.) un lopbar+bas mie~os (Hordeum vulgare L.) (Cereals and cereal products - Determination of Besatz in wheat (Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye (Secale cereale L.) and feed barley (Hordeum vulgare L.))PVIL5, 11Zivis un zivju produkti (Fish and fish products)Histam+ns (Histamine)BIOR-T-012-039:20071-86Histam+na noteikaana ar augsti efekt+vo a7idruma hromatogrfiju (Determination of histamine by HPLC)PVIL918Komisijas Regula (EK) Nr. 2074/2005 (2005. gada 5. decembris), ar ko nosaka ievieaanas paskumus noteiktiem produktiem saskaF ar Regulu (EK) Nr. 853/2004 un oficils kontroles organizaanu saskaF ar Regulu (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, izFmumus Regulai (EK) Nr. 852/2004 un groza Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004. (Commission Regulation (EC) No. 2074/2005 of 5 December 2005 laying down implementing measures for certain products under Regulation (EC) No. 853/2004 of the European Parliament and of the Council and for the organisation of official controls under Regulation (EC) No. 854/2004 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No. 882/2004 of the European Parliament and of the Council, derogating from Regulation (EC) No.852/2004 of the European Parliament and of the Council and amending Regulations (EC) No. 853/2004 and (EC) No. 854/2004)Kopjais gaistoao bzu slpek<a saturs (Total volatile base nitrogen)18II pielikuma II sada<as III noda<a (Chapter III of Section II of Annex II)1-87Kopj gaistoa bzisk slpek<a satura (TVB-N) koncentrcijas noteikaana ziv+s un zvejniec+bas produktos (References metode) (Determination of total volatile base nitrogen (TVB-N) concentration in fish and fishery products (Reference method))PVIL14Prtikas produkti (Foodstuffs)Sensorais vrtjums (Sensory analysis)DIN 10964:20141-88Prtikas produktu sensorisk vrtaana. Aprakstoa metode (Sensory testing methods - Simple descriptive test) (Sensorische Prfverfahren - Eifach beschreibende Prqfung)PVIL5Dz+vnieku bar+ba (Animal feeding stuffs)19Komisijas Regula (EK) Nr.152/2009 (2009.gada 27.janvris), ar ko nosaka paraugu Femaanas un anal+zes metodes bar+bas oficilajai kontrolei (Commission Regulation (EC) No. 152/2009 of 27 January 2009 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of feed)Mitrums (Moisture)19III pielikums A (Annex III A)1-89Mitruma noteikaana (Determination of moisture)PVIL15Prote+ns (Protein)19III pielikums C (Annex III C)1-90Jlprote+na satura noteikaana (Determination of the content of crude protein)PVIL15E<<as un tauki (Oils and fats)19III pielikums H (Annex III H)1-91Jle<<u un jltauku noteikaana (Determination of crude fats and oils)PVIL15`7iedrvielas (Fibre)19III pielikums I (Annex III I)1-92Jla7iedras noteikaana (Determination of crude fibre)PVIL15Pelni (Ash)19III pielikums M (Annex III M)1-93Jlpelnu noteikaana (Determination of crude ash)PVIL15Kopjais fosfors (Total phosphorus)19III pielikums P (Annex III P)1-94Kopj fosfora daudzuma noteikaana (Determination of total phosphorus)PVIL15Hlor+du hlors (ntrija hlor+ds) Chlorine from chlorides (sodium chloride)19III pielikums Q (Annex III Q)1-95Hlor+du hlora noteikaana (Determination of chlorine from chlorides)PVIL15Vides troksnis (Environmental noise)SkaFas l+menis (Noise level)LVS ISO 1996-2:20081-97Akustika. Vides trokaFa raksturoaana, mr+aana un novrtaana. 2. da<a: Vides trokaFa l+meFu noteikaana (Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of environmental noise levels)PVIL8Darba vide (Working environment)SkaFas l+menis (Noise level)LVS EN ISO 9612:20091-98Akustika - Darba vides trokaFa ekspoz+cijas noteikaana. Tehnisk metode (ISO 9612:2009) (Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method (ISO 9612:2009))PVIL6Sausais piens un saus piena produkti (Dried milk and dried milk products)Tauku saturs (Fat content)LVS EN ISO 1736:20091-100Sausais piens un saus piena produkti. Tauku satura noteikaana. Gravimetrisk metode (References metode) (ISO 1736:2008) (Dried milk and dried milk products - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1736:2008)PVIL16Piens un piena produkti (Milk and milk products)Srmain fosfatze (alkaline phosphatase activity) LVS EN ISO 11816-1:2014 1-103 Piens un piena produkti. Srmains fosfatzes aktivittes noteikaana. 1.da<a: Fluorometrisk metode pienam un dzrieniem uz piena bzes (ISO 11816-1:2013) (Milk and milk products - Determination of alkaline phosphatase activity - Part 1: Fluorimetric method for milk and milk-based drinks (ISO 11816-1:2013)PVIL14, 16Prtikas produkti (Foodstuffs)-glikuronidzes Escherichia coli (beta-glucuronidase-positive Escherichia coli)LVS EN ISO 16649-3:20151-104Prtikas 7des mikrobiolo#ija. Horizontl metode beta-glikuronidzes-pozit+vo Escherichia coli uzskait+aanai. 3.da<a: Noteikaana un visticamk skait<a metode, lietojot 5-brom-4-hlor-3-indolil-beta-D-glikuron+du (ISO 16649-3:2015, kori#t versija 2016-12-15) (Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli -- Part 3: Detection and most probable number technique using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl--D-glucuronide (ISO 16649-3:2015, corrected version 2016-12-15)PVIL9Piena produkti (Milk products) Mezofils pienskbes baktrijas (mesophilic lactic acid bacteria)LVS ISO 15214:19981-105Prtikas un dz+vnieku bar+bas mikrobiolo#ija - Horizontl metode mezof+lo pienskbes baktriju skaita noteikaana - Koloniju skait+aanas metode pie 30 C (Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of mesophilic lactic acid bacteria -- Colony-count technique at 30 degrees C)PVIL12KaFepes (Hemp)Tetrahidrokanabinols (THC) (Tetrahydrocannabinol (THC))BIOR-T-012-172-20151-1069-tetrahidrokanabinola satura noteikaanas metode kaFepju a7irns ar gzu hromatogrfiju-masspektrometriju (Method for the determination of 9-tetrahydrocannabinol content in hemp varieties)PVIL17jdens (Water)Anjoni (fluor+di, hlor+di, nitr+ti, nitrti, sulfti) Anions (fluoride, chloride, nitrite, nitrate, sulfate)LVS EN ISO 10304-1:20091-107 jdens kvalitte. Iza7+duao anjonu noteikaana ar jonu a7idruma hromatogrfijas metodi. 1. da<a: Brom+djonu, hlor+djonu, fluor+djonu, nitrtjonu, nitr+tjonu, fosftjonu un sulftjonu noteikaana (ISO 10304-1:2007) (Water quality Determination of dissoved anjons by liquid chromatography of ions Part 1: Determination of bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulfate (ISO 10304-1:2007)PVIL3Medus (Honey)Hidroksimetilfurfurols (Hydroxymethylfurfural)BIOR-T-012-184-20161-108HMF noteikaana medk ar a7idrumu hromatogrfiju (Determination of HMF in honey by liquid chromatography)PVIL5Prtikas produkti (Foodstuffs)Saldintji (acesulfms K, aspartams, sahar+ns) (Sweeteners (acesulphame K, aspartame, saccharin))LVS EN 12856:2001 1-109Prtikas produkti - Acesulfma K, aspartama un sahar+na noteikaana - `7idrumu hromatogrfijas metode ar augstu iza7iraanas spju (Foodstuffs. Determination of acesulfame-K, aspartame and saccharin. High performance liquid chromatographic method) PVIL19Prtikas produkcija un dz+vnieku bar+ba (Food and animal feeding stuffs)Askorb+nskbe (Ascorbic acid)BIOR-T-012-191-2017/11-110L-askorb+nskbes (E 300) un D-izoaskorb+nskbes (E 315) noteikaana prtikas produktos ar a7idruma hromatogrfiju (Determination of L-ascorbic acid (E 300) and D-isoascorbic acid (E 315) in food products by liquid chromatography)PVIL19Vides troksnis (Environmental noise)SkaFas l+menis (Noise level)ISO 1996-2:20171-111Akustika. Vides trokaFa raksturoaana, mr+aana un novrtaana. 2. da<a: Vides trokaFa l+meFu noteikaana (Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of sound pressure levels)PVIL8 PVIL - Prtikas un vides izmekljumu laboratorija /Laboratory of Food and Environmental Investigations MML - Medic+nas mikrobiolo#ijas laboratorija/Laboratory of Medical Microbiology)KAN Klientu apkalpoaanas noda<a/Customer serviceApz+mjumi/Abbreviations:   PAGE Re#istrcijas Nr. LATAK-T-012-37-95 1.pielikums Vadoaais vrttjs Modris Drille Registration No. Annex 1 Lead Assessor  PAGE \* MERGEFORMAT 1 ( NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1)  kd6$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKԳֳNX\$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdN&m$ $$Ifa$gdN&m$$<<$Ifa$gdN&m$ \^ kd7$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK^jz|·ķ $$Ifa$gd/P $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN&m$ ·ķƷȷط&.ºl̽νн:<FJLzҿԿh>hN&6OJQJ]^Jh>hN&OJQJ]^Jh>hQ}6H*OJQJ^Jh>hQ}6OJQJ^Jh>hQ}OJQJ^JhQ}OJQJ^Jh>hN&6OJQJ^Jh>hN&OJQJ^J9ķƷ kd8$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKƷȷط& $$Ifa$gd/P $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kd9$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK. $$Ifa$gdQ} $$Ifa$gdQ}m$$<<$Ifa$gd/Pm$$<<$Ifa$gdQ}m$ $$Ifa$gdQ} kdx:$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKl̽н<FJ $$Ifa$gd/P $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& JL kdk;$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKLzҿԿ *. $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& *.02V`"&(*,024~ 6@x. "&(h>hN&56OJQJ^J%h>hN&0J56OJQJ\^Jh>hN&0J6OJQJ^Jh>hN&6OJQJ]^Jh>hN&OJQJ]^Jh>hN&OJQJ^Jh>hN&6OJQJ^J:.0 kd^<$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK02V`"& $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& &( kdQ=$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK(*,024 $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kdD>$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK 6@x "$If^"gdN& $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kd7?$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK. "& $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& &( kd%@$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK(4B^z|d *.0b 2PRz,,.HR ,.026PR,.024r ^hrtvx|*$h>hN&5B*OJQJ^Jphh>hN&6OJQJ^Jh>hN&OJQJ^JP(4B^z|d *. $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& .0 kdA$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK0b $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kdB$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK2PRz, $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kdB$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK,.HR , $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& ,. kdC$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK.026PR,.0 $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& 02 kdD$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK24r ^hr $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& rt kdE$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKtvx|*VXZ $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& :<TVXZ\^n`v (2d8:&Dfhrvxz|h>hN&6OJQJ^Jh>hN&OJQJ^Jh>hN&6OJQJ]^JTZ\ kdF$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK\^n` $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kdG$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKv $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kdH$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK (2d $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kdI$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK8:& $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kdJ$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKDhrv $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& vx kdK$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKxz| $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& DJRhr4026JLNPRpBLRTdvNP~h>hN&6OJQJ]^Jh>hN&6OJQJ^Jh>hN&OJQJ^JT kdrL$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK DJRhr4 $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kdeM$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK026JLN $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& NP kdXN$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKPRpBLR $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& RT kdKO$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKTdv $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kd>P$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKNP~ $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kd1Q$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& "$*FH(2L Nv>@46@DFRbdjlnfhjlnp@h>hN&OJQJ]^Jh>hN&6OJQJ]^Jh>hN&6OJQJ^Jh>hN&OJQJ^JN kd$R$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK"$*FH $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kdS$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK(2L $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kd T$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKNv>6@D $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& DF kdT$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKFRbdjlnhjl $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& ln kdU$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKnp@ $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kdV$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK(2&* $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& (2&*,.JLbht~JLVZ\lxz|~fh󬞬h>hV6OJQJ]^Jh>hV6OJQJ^Jh>hVOJQJ^J h{hN& h>hN&h>hN&6OJQJ^Jh>hN&6OJQJ]^Jh>hN&OJQJ]^Jh>hN&OJQJ^J8*, kdW$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK,.Lbht~LVZ $$Ifa$gdN& $Ifgd{ $$Ifa$gdN& Z\ kdX$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK\lz|~ $$Ifa$gdV $$Ifa$gdV $$Ifa$gdN& ~ kdY$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKf $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kdZ$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK "z$&( $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& "z$&(*,F`f$PR\`bdt< .02NXPbP R T V X Z j ~    B D  h>hN&6OJQJ]^Jh>hN&6OJQJ^Jh>hN&OJQJ^JT(* kd[$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK*,F`f$R\` $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& `b kd\$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKbdt< $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kd]$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK 02NXP $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kdv^$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKbR T V $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& V X kdi_$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKX Z j ~   D   $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN&   " $ P Z F ` j v x   8B02hr6h $<>fp>HLNPRXZ\Z8:fhjlnph6OJQJ^Jh>hN&6OJQJ^Jh>hN&OJQJ^JV  kd\`$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK  " $ P Z F ` j v $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& v x kdOa$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKx  8B $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kd=b$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK02hr $IfgdN& $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& kd+c$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK$<>fp>HL $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& LN kdd$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKNPRXZ\Zhjl $$Ifa$gd $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& ln kd e$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKnpL $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& L 0 2 P Z :!!!!!!!""""" "8#$V$X$Z$\$^$n$$$$$$$2%<%B%D%F%X%l%r%%%%%&V&X&b&h&j&l&&&&&&&8''''''h>hN&OJQJ]^Jh>hN&6OJQJ]^Jh>hN&OJQJ^Jh>hN&6OJQJ^JN kde$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK 0 2 P Z :!!!! $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& !! kdf$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK!!"""" "8#V$X$Z$ $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& Z$\$ kdg$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK\$^$n$$$$$$$2%<%B% $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& B%D% kdh$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKD%F%X%l%r%%%%%X&b&h& $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& h&j& kdi$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKj&l&&&&&&&8'''' $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& '' kdj$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK''''''(((B(~(((((((((((($)\)^)h)n)p)r))))))**N********>+D+d++++,,,$,&,F,r,,,,,,-....../&/@/B/D/n/x/0(00h>hN&6OJQJ]^Jh>hN&OJQJ]^Jh>hN&6OJQJ^Jh>hN&OJQJ^JN''''''((B(((( $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& (( kdk$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK(((((((($)^)h)n) $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& n)p) kdl$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKp)r))))))*N**** $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& ** kdm$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK***>+D+d++++,,$, $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& $,&, kdn$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK&,F,r,,,,,,-... $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& .. kdxo$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK../&/B/D/n/x/(0000 $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& 0000$1D1F11111111222333334*4,4^44444444456@6D6t7v7777777888ıգ󣣣h>hN&6OJQJ]^Jh,@EhN&6OJQJ^Jh>hN&6OJQJ^J$h>hN&6B*OJQJ^Jph!h>hN&B*OJQJ^Jph'h>hN&6B*OJQJ]^JphhN&OJQJ^Jh>hN&OJQJ^J000 kdfp$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK0D11111112333 $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& 33 kdTq$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK3,4^44444445D6v777 $IfgdN& $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& 77 kdBr$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK7778r8t888<<< $IfgdN& $$Ifa$gdN& $IfgdN& $$Ifa$gdN& 8p8r8t888::<<<<<<=,=.=0=n=r======>? ?@j@ЉrbLL+h>hN&6B*CJOJQJ\^Jph@@@h>hN&6CJOJQJ^J,h,@EhN&6B*OJQJ^JnH&phwwwtH&,h,@EhN&6B*OJQJ^JnH&ph"""tH&h>HhN&CJOJQJ^J"h>Hh56CJOJQJ\^Jh>Hh5CJOJQJ^Jh>hN&OJQJ^Jh>hN&6OJQJ^J'h>hN&6B*OJQJ\^Jph@@@<< kd0s$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK<=.=0=r=====?l@v@|@ $IfgdN& $$Ifa$gdN& $9DIfgdN& $IfgdN& j@l@v@|@~@@@@@@ AA4A6ABAB2BvBxBBBBBBCCrCtCCCDDD DEEFRGTG^GbGdGpG~GGGGGGHH HHtHHHH伮䠐h>hN&6OJQJ\^Jh>hN&OJQJ\^Jh,@EhN&6OJQJ^JhN&OJQJ^Jh>hN&6H*OJQJ^Jh>hN&6OJQJ^Jh>hN&OJQJ^Jh>hN&CJOJQJ^J8|@~@ kdt$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK~@@@@@@ AA6ABA2BBBB $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& BB kd u$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKBBCtCCCD DETG^GbG $IfgdN& $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN&m$ bGdG kdu$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKdGpGGGGG HHtHHHH $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& HHHI4I6IIIIIIIIIIJ&J2J4K6KLLL L*L0L2LZLLLLLLLLMM󱟟{m]h,@EhN&6OJQJ\^Jh>hN&OJQJ\^J$h>hN&6B*OJQJ^Jph!h>hN&B*OJQJ^Jph#h>hN&6OJQJ^JnH&tH& h>hN&OJQJ^JnH&tH&hN&6OJQJ^Jh#jhN&6OJQJ^JhN&OJQJ^Jh>hN&6OJQJ^Jh>hN&OJQJ^J$HH kdv$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKHI6IIIJ&J2J4K L*L0L$-D@&IfM gdN& $$Ifa$gdN& $IfgdN& $$Ifa$gdN& 0L2L kdw$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK2LLLMM.M:MNOOO$$$If^a$gdN& $$Ifa$gdN& $IfgdN& $$Ifa$gdN& M.M:MNNOOOOO6ObOOOOOOPPPQQQQQQQRzR|R˳󖖥yhWWW h>hd^OJQJ^JnH&tH& h>hlIOJQJ^JnH&tH&h>h[OJQJ^Jh>hN&6CJOJQJ^Jh>hN&CJOJQJ^Jh>hN&6OJQJ^J/h,@EhN&6B* CJOJQJ\^JaJphI}+h>hN&6CJOJQJ^JaJmH sH #h>hN&CJOJQJ\^JaJh>hN&OJQJ^JOO kdx$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKO6ObOOOOOOQQQ $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& $$Ifa$gdN& QQ kdy$$Ifl4ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytKQQzR|RSZkdz$$Ifl6hCJOJQJ^JaJ h>hnCJOJQJ^JaJ h>h5|OJQJ^JnH&tH& h>hd^OJQJ^JnH&tH& h>hUvOJQJ^JnH&tH&!S SSSS7'$ V^a$gdnZkd{$$Ifl6Q+%h0JOJQJ^JmHnHsH&u$hCkh=0JOJQJ^JmH&sH&-jhCkh=0JOJQJU^JmH&sH& hCkh=OJQJ^JmH&sH& hCkhKOJQJ^JmH&sH&#hCkhK6OJQJ^JmH&sH&#hCkh,@E6OJQJ^JmH&sH&h,@E6OJQJ^JmH sH #h,@Eh,@E6OJQJ^JmH sH #h,@EhK6OJQJ^JmH sH hCkh,@EOJQJ^JmH&sH&hOJQJ^JmH&sH&8V:V>V@VtVvVxVzV|V~VVVVVVVVVVVVVVƻƧƻ~sf__[WO[[W> h>hCJOJQJ^JaJj|hKUh!hK h}[hKh}[hKOJQJ^Jh}[hKOJQJh*ghKOJQJhhKOJQJ^J hCkhKOJQJ^JmH&sH&'hh0JOJQJ^JmHnHuhCkh=mH&sH&jhCkh=UmH&sH&$hCkh=0JOJQJ^JmH&sH&-jhCkh=0JOJQJU^JmH&sH&~VVVVVVVVVVVgd~4]gdWJTkd>|$$Ifl0;g-9,0/ t644 layt 80 &P 0:pA .!"#S$%S $$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4* t0w=)v)v)v,5O5 5555 55raf4yt,@E$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l44 t0#L,5O5 5555 55raf4ytKkd$$Ifl44ִ;:X d2@8:O r t0#L  44 laf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytKkdC-$$Ifl48;:X d2@8:$=?BzDF^IO rrrrrrr t0#L888844 laf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L+,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vO#v #v#v#v#v #v#vr:V l4 t0#L,5O5 5555 55raf4ytK$$If!vh#vJ=:V l6 t 6`nJ=6,5J=/ Be4p ytd^$$If!vh#vJ=:V l6 t 6`nJ=6,5J=9/ Be4p ytd^$$If!vh#vJ=:V l6 t 6`nJ=6,5J=/ Be4p ytd^S$$If!vh#v,0#v/ :V l t65,05/ aytDdax C .ALatak_logoS"`2(n=X1cu%l|R`!n=X1cu%l nE xڍhU}Ma DrD-+R&iSGF-G".I]e!ܐ?J}( 蟥SRidF{{{zB^|Ϲ=gsTHӒ/F:4:Z)מF84|>;cS@#ڤ3tХ1bpJG[Z&h2JtI)OnIȳ`5,ִBH6 ك&e011 O5%1zpRlqae)3PXcc qu`ΊqYF5JntMopZ,XWoK 9ʝAӤqng2gcv&U=bJQeθȥd4PJ0ozRp$K\?0T< 1[_]1{zU{6 81Jc%A9ꘌ9̞:o. 2ly3_E rZgCi㛀f݄(FyT涢*F6wh02\@YR7O-,1Eb1A;^ᚃmMn^;_D7_luI0۠=~rG=r}u bZ#E_V#$BɏN2&ꖣnD \l7rZ58ZQ4hƷj!,N !㞙x9?Uo^OҀN#QjxϹn_>Ī-1-eai x[ ~wf7Ow˹Awߠl8tvUqJi_~.p|{b.cr^Ojv"⭺}<[/p-yMg ')#-:7i f=mKrؿ%:MǚN[xp&|VvV\@zM|{b\}IG-<7Xד`%xh2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmH&nH&sH&tH&8`8 Normal_HmH&sH&tH TT Heading 1$$@&a$5CJOJQJmH&sH&uL@L Heading 2$@&CJOJQJmH&sH&uR@R Heading 3$$@&a$CJOJQJmH&sH&uDA`D Default Paragraph FontVi@V Table Normal :V 44 la (k (No List < @< !Footer 9r mHsH.)@. Page Number44 Header 9r VC"V Body Text Indent$7`7a$ CJOJQJj3j %" Table Grid7:V0B' AB Comment ReferenceCJaJ4R4 Comment Text@jQR@ Comment Subject5\HrH Balloon TextCJOJQJ^JaJbob QgDefault 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmH&phsH&tH&00 Qg0CM1 B*^Jph00 Qg0CM3 B*^Jph00 Vh0CM4 B*^Jph,o, Vhitalic16]&o& Vhbold5\J/J Vh bodycopy15CJOJQJ\aJo(ph,, short_text*W`* 3!_`Strong5\2/2 n Footer ChartH B"B knwdoc-ti"dd[$\$ CJaJtH&B1B knwapple-converted-space\@B\ C[ List Paragraph $^CJOJPJQJ^JaJtH&PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VGRU1a$N% ʣꂣKЛjVkUDRKQj/dR*SxMPsʧJ5$4vq^WCʽ D{>̳`3REB=꽻Ut Qy@֐\.X7<:+& 0h @>nƭBVqu ѡ{5kP?O&Cנ Aw0kPo۵(h[5($=CVs]mY2zw`nKDC]j%KXK 'P@$I=Y%C%gx'$!V(ekڤք'Qt!x7xbJ7 o߼W_y|nʒ;Fido/_1z/L?>o_;9:33`=—S,FĔ觑@)R8elmEv|!ո/,Ә%qh|'1:`ij.̳u'k CZ^WcK0'E8S߱sˮdΙ`K}A"NșM1I/AeހQתGF@A~eh-QR9C 5 ~d"9 0exp<^!͸~J7䒜t L䈝c\)Ic8E&]Sf~@Aw?'r3Ȱ&2@7k}̬naWJ}N1XGVh`L%Z`=`VKb*X=z%"sI<&n| .qc:?7/N<Z*`]u-]e|aѸ¾|mH{m3CԚ .ÕnAr)[;-ݑ$$`:Ʊ>NVl%kv:Ns _OuCX=mO4m's߸d|0n;pt2e}:zOrgI( 'B='8\L`"Ǚ 4F+8JI$rՑVLvVxNN";fVYx-,JfV<+k>hP!aLfh:HHX WQXt,:JU{,Z BpB)sֻڙӇiE4(=U\.O. +x"aMB[F7x"ytѫиK-zz>F>75eo5C9Z%c7ܼ%6M2ˊ 9B" N "1(IzZ~>Yr]H+9pd\4n(Kg\V$=]B,lוDA=eX)Ly5ot e㈮bW3gp : j$/g*QjZTa!e9#i5*j5ö fE`514g{7vnO(^ ,j~V9;kvv"adV݊oTAn7jah+y^@ARhW.GMuO "/e5[s󿬅`Z'WfPt~f}kA'0z|>ܙ|Uw{@՘tAm'`4T֠2j ۣhvWwA9 ZNU+Awvhv36V`^PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!g theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ɧɧ# nnnq N <<"$8.5L@CGVdp$| 0( '08j@HM|R*T8VVXZ[\]^_`bhqx09CQ^kx *"V"X"d$f$&&))++..//81:1 3355|8~8==??CCFFHHKKNNRRUURYTY\\^^bbffjjlloottvtxy{{~~ڃ܃46.0ƎȎ`bz|24ثګ\^ķƷJL.0&(&(.0,.02rtZ\vxNPRTDFln*,Z\~(*`bV X  v x LNln!!Z$\$B%D%h&j&''((n)p)**$,&,..003377<<|@~@BBbGdGHH0L2LOOQQSS~VVYacdefgijklmnoprstuvwyz{|}~,-./12345678:;<=>?@ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ[\]_`abcdefghijlmnopqrstuvwyz{|}~ $;=@[]q! !8@2(  N1111?"? B S ?ɧJ t OLE_LINK1 ʧJʧ"TXY[\b@MNRT^_efhirsuvz{?E /5U[{%+,2FLdj,2ms , 0 8 ^ e f h i q r w y x } ;EPW2<V]x!,.7P\dl'1v|'.4>qwk u !!!!!!'"+"?"E"S"\""#~##[$g$$%4%8%t%%%%*&6&&&&&&&''(((())&+2+++v,,,,$-7-8-E---8.D..... //]/a/u/{/////0)0>0A0+101;1@122H3K333*4-4445555555555M6[666666 7\7i7777 8 868C8G888=9H9J9V999$:/: ;;c;u;k<w<:=?=a=f=q=v==>(>->q>w>>>>>2?7???????6@@@@@@@@@AAA#A8AAAOASAB"BiCnCCCCCCCCDDDDDDD EE;E?EIEQEEEEE9FLLL\M`MtMzMMMNNEONOPOWOYOcOeOiOOOOOP PP&PPPGQNQlQvQwQQQQQR'R3R4R9RRRRRRRSSSTATFTTT[T\T`TTT1U7UNUUUVUZUUU4V8VQVYVZV^VVVWW,W1WXXMXTXcXjXyXXXX%Y-Y.Y8Y9Y=YYY@ZOZQZbZdZrZtZZZZZZZZZZZ [ [[[-[/[C[E[Y[[[[[[[ \\4\8\B\J\U\]\\\\]"]']3]:]]]]^[_b_t_w_______` `7`?`A`K`V`^```aa&a)a*a1aaaaa(b,b6b>bYb`babkbbbbbccccccccccccd dOdUdzdddd0e:eQe\ekeqeeef fffffffffffffgg.g5g>gDgzgggggggg2h6h@hHhxh~hhhhhhhhhhhiiiiiiiijjYjdjjjjjjjjjOkSk^kfkkkkkkkkkkkkkkkl llll"l#l(l{llllllllllllm mmm m&mmmmmmmm nn#n`nhnoooooooppp)p/pApIpJpQpppqq`qfqqqqq9r?rSr[rardrrrrrrrrrgsmsssssssttttttttttuu"u2uGuOufulumuuuuuuuuuuuuuuuv(v*v/vxv~vvvvvvvvvvv~wwwwwwwwwwwwwx xxx"x'x3xFxKxMxUxWx^x`xjxxxxxxxDyLyMyUyyyyyyyyyDzQzzzzzz{{{F{S{{{{{{{{|*|1|@|H|R|X|~||||||||||||]}c}}}}}}}}}~~~$~8~>~k~x~|~~~~~~~~~~ .7`eqy#4;OX܀,3BHtzׁށMT`hs{biy*2389=IOPWryzŅDžυЅ؅ޅ "#)+23:fjknost| z *+. ׊܊$ȋՋ 4:Zdfo|ߌ -067DELiopwx~(;=AHNTUYZ]^efhiqruv~͎Ҏ #*AFS^sďŏɏ !#$)*./237QVmrǐʐ #AFGQgl ).Vcdfgoptu~UWXZ[]^`a[_`hçħǧʧ'PQwx/0oz?@|~ 7 8 ? @ F G t u NOTUvw"$&,]_agmoqw246< &}%&23cegni j !!!!!!!!!!%"&"F"G"Q"R"]"_"p"q"t"u"""############Y$Z$%%%% % %2%3%R%S%r%s%%%%%%%(&)&&&&&&&&&&&'' ' '''(((((((((((((())_*`*d*e*g*i*x*z*****$+%+++++++++++++++t,u,,,,,,,,-"-#-F-H-c-d-g-h-/////!/[/\///////////00111 1)1*1A1C1Y1Z1^1_1 2222222222223333/40494:4<4>4T4V4m4n4r4s45555555555666 66677777788H8J8^8_8c8d8H9I90:1:::;:=:?:Q:S:j:k:o:p: ; ;v;w;{;|;~;;;;;;;;%=&=/=0=2=3=8=9=@=A=_=`=w=y=======x>y>>>>>>>>>>>>>0?1???????????@@@@@@AAAAAA6A7ATAVAuAvAzA{ABBBBBBBBBBCC C CgChCCCCCCCCCCCCCDD%D&D*D+DDDEEEE E"E9E:ERESEiEkEEEEEEE>F?FCFDFFFHF`FaFxFzFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGcHdHHHHHHHHHHHII I"I7I8IU@UBULUMU[U]UpUqUuUvUUU9V:V>V?VAVCVOVPV_VaVtVuVyVzVVVWW!W"W$W%W*W+W2W4WIWKWXXUXZXaXbXkXlXwXxXXXXXXX>Y?YCYDYFYIYKYMYYYYZZZ[[\[p[q[u[v[[[\\\\\\2\3\K\L\S\T\^\`\q\r\v\w\\\]] ] ] ]] ]!];]=]K]L]P]Q]]]^^^^ ^ ^^^^^c_h_x_y_________________ ` `5`6```b`u`v`z`{```aaaa a aaaaa$a%a2a4aHaIaMaNaaabb b b bb&b'b?b@bWbXblbnbzb{bbbbbbbbbbccccc2c3c7c8ccccccccccc d dddddMdNddddddddddd ee.e/e]e^eiejeueveze{eee$f%f)f*f.f2f@fBfffff g%g,g-g6g7g|?|I|J|L|M|P|Q|[|\|`|a|||}|||||||||||||||}}[}\}}}~ ~~~%~&~(~)~6~7~K~L~P~Q~i~j~~~~~~~~~~~~~~~~~~~89=>@A^_z{YZ^_adfgsu#*+4578@APQUVrsՁց"#%&*+02KLijqr|~JKOPUW`ajkwx?@DEJLde}~!$xyՊ֊CDHIƋNj<=ABDFXYefz{݌ތMNRSUVghˎَ̎ڎގߎ!"+,./?@MNRSqrʏˏ͏Ώޏߏ89=>@COPWXZ[klyz~ŐƐː̐ΐϐߐ$%)*,/?@RSUVefstxyőƑȑˑ'(56:;TU˒͒MNГѓՓ֓ؓٓ ,-12<=IJWYmnstjkoprtזږ0156<>PQ]^ǘȘ͘Θ ./PRdejkÜĜ؜ٜޜߜ/0fhYZ $%'(-.56MNegz{ABtvעآ &'56CETUZ[@AEFHK8:SUWXZ[]^`alçħǧʧ0@ 8 G $,_gow4<&en!!!!G"u"##% %%%&&& '((((`**,-d-h-/!///0 1C1_12304s4555 677J8d81:p:w;;&=`=y==y>>???@AAVA{AB CC+DE"ESEE?FHFzFFFFGGGGHH"I=III8JSJJJCK^KKLAL\L,M4MMMOBPPQQRVRRRRRRRSS2TT9UvU:VBVCVzVWKWZXX?YGYIYMYYZ\[v[\\L\w\]]=]Q]^^h____b`{`aNabb@bbbcc8ccc dddd^e{e%fBf%gMggghijkkklEll/mjnnoopppiqsqqqrssstt4uuuvvvxx.ygyyyyzzz{i{7|a||||} ~Q~~~A{Zu#V#&2jK@e~$DI=Nhڎߎ/NSˏΏ9AC[zϐ%-/Vtyɑ6;ѓ2=tkstږ1^ΘRkh egvUآ[AJK:TUWXZ[]^`açħǧʧ'()+,.EE== < 9 : v k <)=)66;%=}>>mAuAFFGGRRRRBVBV%W%W4W5WlXmXGYZ\[][xx${6|||WWLLHHIIttΘffggeeffttuuJJUUWXXZ[]^`all}~æhqqsvxy§§çħŧǧʧ'Id7M ^`hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.7M'I     &&&&&&&&&;IfNTXkt-_a' M:zIe7)~H- 0_a'  %<'5_gCX!u(Zk%KJ0kt NE UH/VJ7z$/Vu%M:u(&) =,~H-u%$%KJ0ZWT%0&)t2/67F7%<I><g(>coA?3@T%0FOBvBODhvBOD NECX!|YoJ J3@Y`K_LwK)84KTA]qV!LxwY/LfNTqV!L.J(TZWz$$xwY$YS[TA]$Yh0_-_?[b0OezIe|YoJme5 mfr*,uFxFOBzy1F]5.O-?kF v " % k5#j1QgnqI/P-qkJ>z[P,b0~4A%Ckv #Kw ET Vno [ 5"&-R&]'C'8 ("*7,B,5},X-n;-(d/617d13mM434a6~6$7i778}8>9f:9;a{;%=Hd=Fh=v=H?_O?7zAJB`oBpC?wC8DDDEW9E,@EFxFRGuGH+I+I?ICIlIagb cNd[ef Tf ffMyf*gjh%heji'k:@kdk]lndn pp':pQpXpqr>ars#sssIvwwknwsvwoyw{5|BW|u_|Q}Fl}_~%&~W~4g4d(~~>F@V(k{R np2q2{xs=4Y KUpUv Fm iGo+\Ya=fpkR2XVh~u(GO|x:uQ&fnj6o I) -\&PyQ>^jzgx6pox VqE}>Hn94FGi~|8PBYgr \u<9+t3gW//@'MYP8'gN&sLyT]R7-Gw@3`}/)3]mzw70`u}F<Fv^7K[]ku$z5J9&\K~Q]"'qUvom%"jQY[%([;WJ}d!5oEY #bKwUW@  !#$&'()+,-./0235789<>@BCDEGHIJKLMOQRSvUɧ<@ "$&(.68x@>@@DFHLNRTVX\^`bdfjlptvx~Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.*{$ CalibriY RimHelveticaCourier New5..[`)Tahoma_ EUAlbertinaTimes New Roman7. [ @VerdanaC.,*{$ Calibri LightA$BCambria Math"q hQsvQsvkcGid<Tid<T!r4 3qHP ?I2! xx (C:\InfoSQLV2\Doc\Sfera 17025 T Dalas.dot)LATVIJAS NACIONLAIS AKREDITCIJAS BIROJS Anda Zembaka Modris Drille Oh+'0x 4 LX x  ,LATVIJAS NACIONLAIS AKREDITCIJAS BIROJSAnda ZembakaSfera 17025 T DalasModris Drille2Microsoft Office Word@F#@e̺@M"@M"id<GvtR G; d."SystemlIlIlIg--g1@ Arial--- 2 8 1gReistrci 2 r1gjas Nr.  2 1g 2 1gLATAK  2 1g- 2 1gT 2 1g- 2 1g012 2 1g- 2 1g3 2 1g7 2 1g- 2 w1g95 1.pielikums Vadoais vrttjs Modris Drille    2 -1g g1''@ Arial--- %2 81gRegistration No.  D2 &1g 2 11g )2 =1gAnnex 1 2 1g 2 1gLead 2 1g ,2 1gAssessor  2 O1g g1'''7g---@Times New Roman------ 2 g7  2 g7  2 g71 2 g7  2 "g7( 2 &g72--- 2 -g7)--- 2 1g7 7g'''  @0Courier New--- 2 `c c''------ 2 `c  2 uc  2 c  2 c 0 2 c 0 2 c 0--- 2 0c 0 2 `c 0 2 c 0--- 2 c c'' 2 `c @ Arial---@ Arial------ "2 Lc .2 Lc --- I2 Lt)cLATVIJAS NACIONLAIS AKREDITCIJAS BIROJS       2 LBc @ Arial------ )2 cucLATVIAN NATIONAL ACC   %2 c_cREDITATION BUREAU    2 c*c @ Arial--- 2 c/c @ Arial- - - 2 xcPie  :2 xclikums akreditcijas apliecbai      2 xc @ Arial- - - D2 &cAnnex to the Accreditation Certificate   2 c  2 Oc @ Arial- - - @ Arial- - - - - - ---- - -  2 cReistrcijas  2 cNr.  2 c/- - - %2 cRegistration No.  - - - 2 cLATAK  2 c- 2 cT  2 c- 2 c012  2 c- 2 c3  2 c7  2 c- 2 c95 --- 2 c  2 c - - - - - - - - - - - - 2 cAkredit  )2 ccijas lmuma datums    2 Wc/- - - 2 [ cDate of Issue   2 c: - - - 2 c201  2 c9  2 c. 2 c06  2 c. 2 c14  2 c. 2 c - - - - - - - - - @2 y#cAkreditcijas apliecba derga ldz      2 ac/- - - "2 ecDate of Expiry:    2 c - - - 2 c201  2 c9 2 c.12.1  2 c1  2 !c. 2 %c - - - - - - - - - 2 c .2 6cAkreditcijas standarts    2 c/- - - 12 cStandard of Accreditation    - - - 42 c: LVS EN ISO/IEC 17025:2005    2 bc c'' 2 8c c''@ Arial- - - 2 1cAkredit "2 ]ct institcija 2 c: 2 c ;2 cPrtikas drobas, dzvnieku ves j2 ?celbas un vides zintnisk institta "BIOR" Diagnostikas centrs   2 c c''--- (2 1cAccreditation body:  2 c 2 McDiagnostic Centre of Institute of Food Safety, Animal Health and Environment     2 ic 2 mcBIOR  2 c 2 c c''- - -  2 .1c  2 ?1cAdrese 22 ?_c: Lejupes iela 3, Rga, LV  2 ?c- 2 ?c10 2 ?c76 2 ?$c  42 P1cKlientu apkalpoanas nodaa  2 Pcs +2 Pc: Lejupes iela 3, Rg 2 Pwca, LV  2 Pc- 2 Pc10 2 Pc76 22 Pc; Klijnu iela 7, Rga, LV   2 P[c- =2 P`!c1012; Raia iela 19, Valmiera, LV   2 P7c- D2 P<&c4201; Veidenbauma iela 11, Liepja, LV   2 P:c- 2 a1c3401; V :2 accaravas iela 24, Daugavpils, LV  2 a2c- (2 a7c5403; Liepu iela 33 2 acB 2 a c, Rzekne, LV  2 ac- =2 a!c4601; Helmaa iela 8, Jelgava, LV   2 ac- 2 ac ;2 a c3001; Slimncas iela 3, Saldus,   2 acSaldus  2 ac 2 acnov., LV  2 a:c- 72 r1c3801; Lauku iela 5, Gulbene,  %2 rcGulbenes nov., LV  2 rec- 72 rjc4400; Poruka iela 4, Madona,   2 r)cMadonas nov., 2 rcLV  2 rc- 52 rc4800; Sarkanmuias dambis 25   2 rocB "2 ryc, Ventspils, LV  2 rc- #2 rc3601; Dau iela  2 1 c2, Talsi,  2 jcTalsu nov., LV  2 c- 2 c 52 c200; Talsu iela 20, Tukums,   2 cTukuma nov.,  2 cLV  2 c- ,2 c3101; Brvbas iela 25  2 c8 2 cA "2 c, Jkabpils, LV  2 c- 82 c5202; Dravnieku iela 6, Ogre,  2 cOgres nov., 2 cLV  2 c- 2 c5000;  2 1cKrija  2 fc #2 jcValdemra iela 1  2 cA 2 c, Sigulda,  %2 cSiguldas nov., LV  2 c- 2 c2150 2 c --- 2 1cAddress 52 ac: Lejupes street 3, Riga, LV  2 c- 2 c1076 2 c  #2 1cCustomer service  2 cs 52 c: Lejupes street 3, Rga, LV  2 <c- 2 @c10 2 Nc76 52 \c; Klijnu street 7, Rga, LV   2 c- 2 c1012; R 52 &caia street 19, Valmiera, LV   2 c- G2 (c4201; Veidenbauma street 11, Liepja, LV   2 c- 2 c3401; Var 2 cavas  12 1cstreet 24, Daugavpils, LV  2 c- +2 c5403; Liepu street 33 2 AcB 2 J c, Rzekne, LV  2 c- @2 #c4601; Helmaa street 8, Jelgava, LV   2 uc- >2 y"c3001; Slimncas street 3, Saldus,   "2 >cSaldus county, 2 cLV  2 c- 2 c )2 c3801; Lauku street 5 2 (c,  2 1 cGulbene, %2 jcGulbenes county, 2 cLV  2 c- :2 c4400; Poruka street 4, Madona,  #2 cMadonas county, 2 cLV  2 c- 52 c4800; Sarkanmuias street 25  2 cB "2 c, Ventspils, LV  2 +c- 52 /c3601; Dau street 2, Talsi,  2 cTalsu county, 2 cLV  2 /c- :2 1c3200; Talsu street 20, Tukums,  "2 cTukuma county,  2 NcLV  2 ^c- 12 bc3101; Brvbas street 258  2 cA 2 c, Jkabpil 2 6cs, LV  2 Uc- ;2 Y c5202; Dravnieku street 6, Ogre,   2 cOgres county, 2 hcLV  2 xc- 2 |c5000; 2 cKrija  2 c %2 cValdemra street   2 1c1 2 8cA 2 A c, Sigulda,  (2 |cSiguldas county, LV  2 c- 2 c2150 2 c  2 1c - - - 2 1 cAkreditcijas  2 c &2 creglamentt sfra  2 c: 2 c 2 Qcsvaigpiena mikrobioloisk testana; vides troku, troku telps, darba vides  2 ctroku 2 Nc 2 Rctesta 2 cna 2 c; /2 cdzeram dens, piena un - @ !1- ;2 &1 cpiena produktu paraugu emana;  .2 &cdzeram dens fizikli  V2 &2cmisk un mikrobioloisk testana; prtikas pro  42 &cduktu sensorisk, fizikli 42 &cmisk un mikrobioloisk   s2 71Ectestana kvalittes shmu prasbu izpildei; kosmtikas ldzeku mikr  \2 76cobioloisk testana; gaas parazitoloisk testana 2 7rc, 2 7} csaus piena u 2 7cn saus piena  %2 H1cproduktu fizikli 2 Hc %2 Hcmisk testana  2 H c 2 H c(1.pielikums)  2 Hdc --- 2 X1cAccreditation "2 Xcmandatory scope  2 Xc: 2 Xc 2 X\cmicrobiological testing of raw milk; measurement of environmental, indoor and occupational n   2 X#coise; 2 X?c J2 XE*csampling of drinking water, milk and milk  - @ !Y1- 2 h1 cproducts; 2 hgc 2 hn}cphysicochemical and microbiological testing of drinking water; fulfillment of the requirements of quality schemes for food se   D2 h[&cnsory evaluation, physicochemical and  @2 x1#cmicrobiological testing; microbiolo  b2 x:cgical testing of cosmetics; detection of parasites in meat  2 x@c; b2 xH:cdried milk and dried milk products physicochemical testing   2 xc 2 x c(Annex 1)  2 xc - - -  2 ac  2 `c  2 `c  2 `c --$$\\$$----8%%$$% % % $ $ % % % $ $ % %%$ $ %%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$$%%%$%%$$%&''&&())((*++**,--,,.//..0110023322455446776689988:;;::<==<<>??>>@AA@@BCCBBDEEDDFGGFFHIIHHJKKJJLMMLLNOONNPQQPPRSSRRTUUTTVWWVVXYYXXZ[[ZZ\\\\]]\\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\\]]\\ \ ]]\ \ \ ] ] \ \ \ ] ] \\\]]\[ZZ[[YXXYYWVVWWUTTUUSRRSSQPPQQONNOOMLLMMKJJKKIHHIIGFFGGEDDEECBBCCA@@AA?>>??=<<==;::;;9889976677544553223310011/..//-,,--+**++)(())'&&''%$$%%--'\& ---\&--. @Times New Roman---$LL@@JJLL$LLLA@LL$ AAJJLLLJJ@@A$ JJLL@@LLJJ$ JJJLLLLJJ$ L@ALLL@@LL$LLJJJLLL$XX@@>>XX$ XWW@@>>A@XX$>>WXX>>>$XX@@>>XX$ WXX@A>>@@WW$>>XXW>>>$ LL@@LLJJLL$LLLA@LLL$AALL@@A$ LLJJLLLJJLLL-$HDHHH-$ HHDDHHHEH$HHHHHH&8 @D@LL@@D@ @E LLGLL$@@DD@$LLL@@LL($@@DD@ AE L L LE @ @@D@@@$ LLGGLLLGL L L-$HHDHH-$HHHEDDHH$EHHHDE-$ *.0396830.**-$ **/0389830/.*$ 8573101389798$1/+*).01-$ 020599>99500-$ /03159:95001/$ 98<88899>>::9$851/0588-$ 020589>99500-$ 0131589851020$ 89<88899>>:98$8510/588------'"SystemlI߁\rԵ߁-'''--- 2 [&\ '--ccbbaa? ՜.+,0 hp {LATAKT *LATVIJAS NACIONLAIS AKREDITCIJAS BIROJS> Reistrcijas Nr./Registration No. LATAK-T-012-37-95 ? Akreditcijas lmuma datums/Date of Issue: 2019.06.14. Title Headings !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdfghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FW"@Data 1TableXWordDocument :SummaryInformation(exDocumentSummaryInformation8MsoDataStore)W" W"EGSX5L5EFE51Q==2)W" W"Item PropertiesUCompObj r  F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q